ผู้เข้าอบรมหลักสูตร กลยุทธ์และกระบวนการเจรจาต่อรองที่สร้างผลลัพธ์ (Negotiations Strategie and Processes for Impactful Outcomes) รุ่นที่ 4

Please follow and like us:
SHARE