fbpx

Tag: tt

Train the Trainer KCT's style7

7 เทคนิคการสอนผู้ใหญ่และคนทำงาน: Learning Science สำหรับวิทยากรมืออาชีพ” แบบ KCT style (ตอน7/7)

7. การประเมินผลในกระบวนการสอน: เครื่องมือและกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ การประเมินผลเป็นส่วนสำคัญในการวัดความสำเร็จและพัฒนาขั้นตอนการเรียนรู้. ในขั้นตอนนี้, เราจะสำรวจเครื่องมือการประเมินที่เหมาะสมสำหรับติดตามความคืบหน้า, การให้คำติชมและแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิผล 7.1. การเลือกเครื่องมือการประเมินที่เหมาะสม เลือกเครื่องมือการประเมินที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และระดับความยากของเนื้อหา เครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยในการติดตามความคืบหน้าและประเมินทักษะที่ได้รับ 7.2. การให้คำติชมที่สร้างแรงจูงใจ การให้คำติชมที่สร้างแรงจูงใจและบอกถึงความสำเร็จ การแสดงความคิดเห็นที่บวกและการยกย่องความพยายามช่วยส่งเสริมสัญญาณให้ผู้เรียนรู้สึกมีค่า

Read More »
Train the Trainer KCT's style6

7 เทคนิคการสอนผู้ใหญ่และคนทำงาน: Learning Science สำหรับวิทยากรมืออาชีพ” แบบ KCT style (ตอน6/7)

6. การให้ข้อต่อรองและตอบสนองในการสอน: กลยุทธ์เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง การให้ข้อต่อรองและตอบสนองในกระบวนการสอนมีบทบาทสำคัญในการสร้างประสบการณ์การเรียนที่เข้มแข็งและมีความหมาย ในหัวข้อนี้, เราจะสำรวจกลยุทธ์ที่เน้นการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและข้อสงสัย, การให้ข้อต่อรองที่ส่งเสริมการแบ่งปันประสบการณ์, และวิธีการตอบสนองที่เชื่อมโยงและสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้อง 6.1. การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ใช้เทคนิคที่ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น, เช่น การใช้คำถามเปิด, ส่งเสริมการสนทนา, และให้โจทย์ที่เปิดกว้าง

Read More »
Train the Trainer KCT's style5

7 เทคนิคการสอนผู้ใหญ่และคนทำงาน: Learning Science สำหรับวิทยากรมืออาชีพ” แบบ KCT style (ตอน5/7)

5. การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ: วิธีการและกลยุทธ์ การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเป็นศิลปะที่ท้าทาย และจำเป็นต้องออกแบบด้วยความตั้งใจเพื่อตอบสนองความต้องการและทักษะของกลุ่มผู้เรียน. ในหัวข้อนี้, เราจะสำรวจวิธีการและกลยุทธ์ที่ช่วยให้กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 5.1. การออกแบบกิจกรรมที่ท้าทาย กิจกรรมที่ท้าทายช่วยให้ผู้เรียนพบกับความท้าทายที่ต้องการให้กระตุ้นความคิดและความสามารถในการแก้ปัญหาการกำหนดกิจกรรมที่ท้าทายให้เหมาะสมกับระดับความยากและสามารถของกลุ่ม 5.2. การเชื่อมโยงกับความต้องการของกลุ่ม การทำความเข้าใจความต้องการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อปรับกิจกรรมให้เป็นไปตามความเหมาะสมและเพิ่มมูลค่าทางการเรียนรู้ 5.3.

Read More »
Train the Trainer KCT's style4

7 เทคนิคการสอนผู้ใหญ่และคนทำงาน: Learning Science สำหรับวิทยากรมืออาชีพ” แบบ KCT style (ตอน4/7)

4. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการการสอน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดความรู้และสร้างประสบการณ์การเรียนที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ. ในหัวข้อนี้เราจะสำรวจเทคนิคและวิธีการในการสื่อสารที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและรับรู้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1. การใช้สื่อต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้สื่อต่าง ๆ เช่น ภาพประกอบ, วิดีโอ, และกราฟิกช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างน่าสนใจ  การเลือกสื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหาและการสอนช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสนับถือข้อมูลที่ได้รับ

Read More »
Train the Trainer KCT's style3

7 เทคนิคการสอนผู้ใหญ่และคนทำงาน: Learning Science สำหรับวิทยากรมืออาชีพ” แบบ KCT style (ตอน3/7)

3.การสร้างบรรยากาศเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยแรงจูงใจ: เทคนิคและกลยุทธ์ที่ทำให้การเรียนรู้น่าทึ่ง การสร้างบรรยากาศเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยแรงจูงใจเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลมากในการกระตุ้นความสนใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ในบทความนี้เราจะสำรวจเทคนิคและกลยุทธ์ที่ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนที่น่าทึ่งและกระตุ้นความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 3.1. การใช้เครื่องมือกระตุ้นความสนใจ การใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การนำเข้าวิดีโอที่น่าสนใจ, การใช้แผนภูมิและแผนผัง, หรือการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนที่ท้าทาย 3.2. การมีส่วนร่วมของผู้เรียน สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ การให้โจทย์และกิจกรรมที่ต้องการความมุ่งมั่นจะช่วยเพิ่มระดับความสนใจและมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการเรียนรู้

Read More »
train-the-trainer-kcts-style-2

7 เทคนิคการสอนผู้ใหญ่และคนทำงาน: Learning Science สำหรับวิทยากรมืออาชีพ” แบบ KCT style (ตอน2/7)

การวางแผนการสอน: ขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการสร้างประสบการณ์การเรียนที่มีประสิทธิภาพ การวางแผนการสอนเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการสร้างประสบการณ์การเรียนที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้เรียน ภารกิจนี้ค่อนข้างท้าทาย เนื่องจากต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเน้นที่การพัฒนาความสามารถของผู้เรียน ดังนั้นเราจะสำรวจขั้นตอนที่สำคัญในการวางแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่ 1: กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน การกำหนดวัตถุประสงค์เป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนทราบว่าพวกเขาจะได้รับความรู้และทักษะอะไรบ้างจากการเรียนรู้นั้น วัตถุประสงค์ควรเป็นที่ชัดเจน, มีจุดมุ่งหมายที่กระชับ, และสอดคล้องกับความต้องการและระดับความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 2:

Read More »
Train the Trainer KCT's style1

7 เทคนิคการสอนผู้ใหญ่และคนทำงาน: Learning Science สำหรับวิทยากรมืออาชีพ” แบบ KCT style (ตอน1/7)

การสอนผู้ใหญ่และคนทำงานมีความซับซ้อนและความท้าทายที่ต่างจากการสอนกลุ่มนักเรียนทั่วไป ในบทความนี้เราจะสำรวจเทคนิคที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสำหรับวิทยากรมืออาชีพที่ต้องการถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์และความรู้สูง 1. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อสอนผู้ใหญ่และคนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะมุ่งเน้นการสอนให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องและเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ การวิเคราะห์นี้ทำให้วิทยากรมืออาชีพสามารถเตรียมการสอนและปรับแผนการเรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่าและมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ขั้นตอนที่ 1: สำรวจลักษณะพิเศษของผู้เรียน ก่อนที่จะเริ่มสอน, การเข้าใจลักษณะพิเศษของกลุ่มผู้เรียนเป็นปัจจัยที่สำคัญวิทยากรควรสำรวจความรู้, ทักษะ, และประสบการณ์ทำงานของผู้เรียน เพื่อให้สามารถปรับการสอนให้เข้ากับระดับความเข้าใจและความต้องการของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม ขั้นตอนที่

Read More »

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save