Business photo created by freepik – www.freepik.com
ที่มาและความสำคัญ 

หลักสูตรฝึกอบรมแบบเร่งรัดหนึ่งวันนี้จะสอนผู้ได้รับมอบหมายให้ใช้โทรศัพท์เพื่อการขายอย่างมืออาชีพ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการเตรียมสคริปต์จัดการการโทรออกและรับสายและใช้เสียงที่มีประสิทธิภาพ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีสร้างความประทับใจและปิดการขาย 

หลักสูตรจึงนี้ถูกออกแบบเพื่อ มุ่งไปที่การช่วยทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทางโทรศัพท์ที่ต้องการพัฒนาทักษะของพวกเขาในเวลาที่สั้นที่สุด แม้ว่าหลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับพนักงานขาย แต่ทักษะที่เรียนรู้สามารถนำไปใช้กับสาขาต่าง ๆ เช่นการบริการลูกค้าหรือฝ่ายสนับสนุนการขายได้ โดยออกแบบเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ 

วัตถุประสงค์   

 1. ผู้อบรมได้พัฒนา Mindset ที่พร้อมในการปฏิบัติงานขายทางโทรศัพท์ 
 1.  ผู้อบรมได้ความรู้และการฝึกทักษะการขายทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ 
 1. ผู้อบรมได้ฝึกปฏิบัติจนเข้าใจถึงวิธีการใช้โทรศัพท์ในฐานะเครื่องมือในการเพิ่มรายได้และสร้างโอกาสให้กับธุรกิจ  

เนื้อหาการอบรม 

ช่วงเวลา  หัวข้อ  รายละเอียด 
09:00 – 10:30  ภาพรวมกระบวนการขายทางโทรศัพท์ 
 • ทำความเข้าใจว่าวงจรการขายทางโทรศัพท์ทำงานอย่างไร 
 • ทำความเข้าใจกับลักษณะของการขายทางโทรศัพท์ 
 • จุดแข็งและข้อจำกัด  
 • จรรยาบรรณในการทำงาน 
 • การใช้โทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 • วงจรการขายทางโทรศัพท์ทำงานอย่างไร (Sales Cycle) 
10:45 – 12:00  ทัศนคตินักขายและเทคนิคการใช้เสียงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขายทางโทรศัพท์  วิธีเอาชนะความกลัวและสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้พนักงานขายไม่กล้านำเสนอทางโทรศัพท์(Fear Factor Overcoming) 

 • สาเหตุของความกลัว 
 • การเอาชนะปัจจัยความกลัว 

นิสัยของพนักงานขายทางโทรศัพท์ที่ประสบความสำเร็จ 

 • อุปนิสัยของพนักงานขายที่ประสบความสำเร็จ 

เทคนิคการวิธีการใช้เสียงในแต่ละสถานการณ์  

 • เนื้อเสียง 
 • โทนเสียง 
 • ระดับความดังเบา 
 • การออกเสียง 

Workshop วิธีปรับปรุงการใช้เสียงของคุณ 

13:00 – 14:30  เทคนิคการเพิ่มศักยภาพในการขายทางโทรศัพท์  การโทรออก: การพัฒนาสคริปต์ของคุณ 

เตรียมพร้อมและพัฒนาแนวทางแบบมืออาชีพเพื่อให้การโทรมีประสิทธิภาพ 

 • ตัวอย่างสคริปต์ 
 • ทำให้สคริปต์เป็นของคุณ 
 • SMART GOAL เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับตัวคุณเอง 
 • Telesales Cheat Sheet 

Workshop: สร้างสคริปต์ของคุณเอง 

การวางแผนการโทรล่วงหน้า 

 • ความสำคัญของการวางแผนการโทรล่วงหน้า 
 • เคล็ดลับสำหรับการวางแผนการโทรของคุณ 
 • การเตรียมการสำหรับการนัดหมาย 
 • ทำไม Gatekeepers กีดกันสายโทรศัพท์ของคุณ 
 • วิธีการจัดการกับ Gatekeepers 
 • ตัวอย่างสคริปต์สำหรับการสร้างการนัดหมาย 

Workshop: สร้างสคริปต์เพื่อการนัดหมายของคุณเอง 

14:45 – 16:00  เทคนิคการเพิ่มศักยภาพในการขายทางโทรศัพท์  การจัดการสายเรียกเข้า 

 • การเตรียมการรับสาย 
 • แนวทางการเปิดการสนทนากับสายเรียกข้าวของลูกค้า 
 • การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า 

Workshop: การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า 

Voice Mail Messages (การฝากข้อความเสียง) 

 • ทำไมเราควรฝากข้อความเสียง 
 • มารยาทของการฝากจดหมายเสียง (Voice Mail) 
 • วิธีการสร้างข้อความจดหมายเสียง 

เทคนิคการปิดการขายทางโทรศัพท์ และข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเมื่อต้องปิดการขายทางโทรศัพท์ 

 • การยื่นข้อเสนอธุรกิจ (Asking for the Business) 
 • ประเภทของการปิดการขาย 
 • เทคนิคการปิดที่มีประสิทธิภาพ 
 • ข้อผิดพลาดเมื่อปิดการขาย 
 • การรักษาความสัมพันธ์เพื่อการขายครั้งต่อไป  

 

 

วิธีการฝึกอบรม 

บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop 

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

เจ้าหน้าที่และผู้บริหารจากหน่วยงานที่สนใจ จำนวนประมาณ 30 คน 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน 

 

แนวทางที่ใช้ในการอบรม 

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 40 : ปฏิบัติ 60 

บรรยาย  ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม 

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิดผู้เข้าอบรมได้เข้าไป มีส่วนร่วม 

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบเพื่อเห็น ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น 

การเสวนาตีความวิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้ 

 

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที 
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยายกิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstormingการฝึกปฏิบัติการ (Work Shop)กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง 
Please follow and like us:
SHARE