แนวคิดในการทำงานสมัยใหม่ หลายๆ องค์กรได้ปรับเปลี่ยนจากการทำงานในแบบไซโล ต่างคนต่างทำ แยกตามแผนก มาเป็นการบูรณาการ นำบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากแผนกต่างๆ มาร่วมกันทำงานเป็นโครงการ เพื่อนำความชำนาญของแต่ละฝ่ายมาร่วมกันสร้างงานที่มีคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบ

แต่การดึงคนหลายฝ่ายมาร่วมกันทำงาน ผู้บริหารโครงการหรือ Project Manager จำเป็นต้องมีทักษะในการบริหารมากเป็นพิเศษ  บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ROHM  บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพสูง เช่น ไอซี ไดโอด รีซิสเตอร์ ทรานซิสเตอร์ สำหรับป้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ยักษ์ใหญ่ของเมืองไทย   จึงได้นำพนักงานระดับหัวหน้างาน เข้าอบรมหลักสูตร “Project Management”   จากสถาบัน KCT Academy โดยมี  ผศ. ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน เป็นวิทยากรผู้ทำการอบรม  เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของงานที่เป็นโครงการ นำความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Please follow and like us:
SHARE