นอกเหนือจากการทำหน้าที่ให้ความรู้ นำวิธีคิดใหม่ๆ ไปสู่ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้ปฏิบัติงานในองค์กร บริษัท อีกหนึ่งความภูมิใจของเรา คือการนำหลักสูตรมาช่วยยกระดับที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (SP)  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็ก หรือ SME ไทยให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้

ดังเช่น  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ให้บริการ SME  โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8  จังหวัดสุพรรณบุรี  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ที่จัดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมา   KCT Academy ได้นำหลักสูตร Creative Thinking & Driving Innovation Coaching for Consultant  and Digital Marketing  ไปอบรมให้กับที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (SP) จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8 ถึงจังหวัดสุพรรณบุรี  ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy  มาช่วยติดปีกวิธีคิดที่จะขับเคลื่อน SME ไทยในยุค 4.0

Please follow and like us:
SHARE