สถาบัน KCT Academy  นำหลักสูตร  “Adaptive to Change Build your Resilience  อบรมให้กับบุคคลากระดับสูง รุ่นที่ 2  ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) โดยมี 2 วิทยากรระดับผู้บริหารของสถาบัน อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก และ ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ เป็นผู้ดำเนินการอบรม   ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

Please follow and like us:
SHARE