ความสำเร็จจากการอบรมให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงานไต่สวนระดับกลาง” รุ่นที่ 10 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.  เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทำให้สถาบัน KCT Academy ได้รับความไว้วางใจให้นำหลักสูตร “การพัฒนากระบวนการคิด (Mindset) และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์(Workshop)”  มาอบรมให้กับโครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิชาชีพพนักงานไต่สวนระดับกลาง” รุ่นที่ 11 ต่อเนื่อง

โดยรุ่นที่ 11 นี้ สถาบัน KCT Academy  ได้มอบหมายให้ 3 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนกอาจารย์ปุณณวิช ปฏิมาประกร  และอาจารย์กำพล สถิตย์สุข  ร่วมดำเนินการอบรม นำความรู้ วิธีคิดและกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้าใจในหลักสูตร ที่ทำให้ผู้เข้าอบรมได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน    ณ ห้องประชุม อาคารสัญญา ธรรมศักดิ์  สำนักงาน ป.ป.ช.  นนทบุรี

Please follow and like us:
SHARE