จากรุ่นแรก มาจนถึงรุ่นที่ 4  ที่พนักงาน ฝ่าย Customer Relation จากศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ  ได้รับความรู้  และความสนุก จากหลักสูตร เทคนิคการเจรจาเพื่อผลลัพธ์ยกระดับความสัมพันธ์ (The Effective & Innovative Negotiation)  ของ สถาบัน KCT Academy  โดย 3 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก, อาจารย์พีรณัฏฐ์ กาพย์กลอน และอาจารย์กำพล สถิตย์สุข ร่วมถ่ายทอดวามรู้ควบคู่กับกิจกรรม Workshop ให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีม นำกลับไปใช้เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ และการเติบโตขององค์กร

 

Please follow and like us:
SHARE