เป็นที่ยอมรับกันว่า Big Data คือชัยชนะของธุรกิจในวันนี้ องค์กรที่สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผน หรือกำหนดยุทธศาสตร์ได้ ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จ แต่หากข้อมูลมหาศาลที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วองค์กร ไม่มีการจัดระเบียบ ขาดความคิดในเชิงบูรณาการ เชื่อมโยงกัน Big Data ก็จะไม่สร้างประโยชน์อะไร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีข้อมูลอยู่มากมาย และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบูรณาการการทำงานเพื่อนำข้อมูลนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมอบหมายให้ สถาบัน KCT Academy จัดหลักสูตร “หลักการคิดเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนางานแบบก้าวกระโดด (Knowing about Big Data and Integrative Thinking for Jumping Start)” ให้กับพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ นำทีมโดย คุณทวิวรรณ ด่านวิไล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ 2 เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการ Big Data ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยมี อ.ไกรกิติ ทิพกนก , อ.กำพล สถิตย์สุข และ อ.พลภัทร พิศาลธนพันธุ์ จากสถาบัน KCT Academy เป็นทีมวิทยากร ผู้ดำเนินการสอน ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย

Please follow and like us:
SHARE