เมื่อก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหาร การจะควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานตามแนวนโยบายขององค์กร ด้วยอำนาจที่มีให้ได้ผล การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเหมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่จะทำให้การบริหารนั้นบรรลุประสิทธิผล

โปรแกรมพัฒนาผู้บริหาร (Management Development Program (MDP) ที่บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) จัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ให้กับผู้บริหารระดับฝ่าย และระดับส่วน ของ บมจ.ทีโอที จากทั่วประเทศ ได้มอบหมายให้สถาบัน KCT Academy นำหลักสูตร “จิตวิทยาการสื่อสาร การบริหาร และการจูงใจลูกน้อง” ดำเนินการอบรมโดย ดร.พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ วิทยากรจากสถาบัน KCT Academy มาเพิ่มพูนความรู้ด้านการสื่อสาร สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารในการบริหารทีมงานเพื่อร่วมกันนำองค์กรทีโอทีสู่เป้าหมายความสำเร็จ

ณ ห้องประชุม อาคาร TOT Academy ถนนงามวงศ์วาน

Please follow and like us:
SHARE