ไม่เพียงหลักสูตรอบรมเพื่อการพัฒนา หรือเพิ่มศักยภาพตนเอง หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเท่านั้น แต่สถาบันฝึกอบรม KTC Academy ยังมีหลักสูตรด้านอื่นๆ ที่ตอบรับกับเทรนด์ของสังคมในปัจจุบัน

ดังเช่น หลักสูตร จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Saving Energy and Environment Awareness ) ที่ KCT Academy โดย อ.ไมตรี บุญขันธ์ จัดอบรมให้กับ พนักงานของ บริษัท ช. การช่าง จำกัด(มหาชน)  บริษัทชั้นนำของเมืองไทย ที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค   เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านพลังงานอย่างมีรูปแบบ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  ณ  อาคารวิริยะถาวร กรุงเทพฯ

Please follow and like us:
SHARE