ขอขอบคุณ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองอธิการบดีและคณาจารย์ทุกท่าน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ที่เปิดบ้านต้อนรับ #KCT Academy #vknows อย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร

#KCT Academy และ #vknows นำโดย
อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก และทีมบริหารทั้ง2องค์กร ในวาระการหารือด้านงานวิชาการร่วมกัน โดยการดึงองค์ความรู้ทางวิชาการจากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในภาคธุรกิจ มาช่วยพัฒนาต่อยอดภาคธุรกิจ ให้แข็งแรงและเดินต่ออย่างมั่นคง

kctathailand.com
#อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก
#vknows

Please follow and like us:
SHARE