KPI (Key Performance Indicators) คือตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน และเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยประเมินผลความสำเร็จของบุคลากรในองค์กรว่าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือไม่  ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับการเขียน KPI ที่ถูกต้อง แม่นยำที่สุด

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด(มหาชน) บริษัทผู้ให้บริการโครงข่ายคมนาคมอันดับ 1 ของเมืองไทย มองเห็นความสำคัญของการจัดทำ KPI  จึงมอบหมายให้สถาบัน KCT Academy นำหลักสูตร Smart KPI & Performance Appraisals  เข้าอบรมให้กับบุคลากรระดับผู้จัดการของบริษัท เพื่อเพิ่มทักษะในการเขียน KPI และการให้ Feedback กับผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ตรงเป้า สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรร่วมขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีศักยภาพสูงสุด

โดยสถาบัน KCT Academy โดยอาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก  ผู้อำนวยการ สถาบัน  และ ดร.สาวิตรี บิณฑสันต์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ของสถาบัน  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมนำกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้มากที่สุด    ณ สำนักงาน บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด(มหาชน) ถนนรัชดาภิเษก

Please follow and like us:
SHARE