นับเป็นเกียรติอย่างสูงของสถาบัน KCT Academy ที่ได้มีโอกาสนำหลักสูตรของสถาบันถ่ายทอดให้กับบุคลากร ข้าราชการระดับสูง ของวุฒิสภา ในโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ และการติดตามงานยุทธศาสตร์ชาติ หลักสูตร การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการสายงานวิทยาการ

โดยสถาบัน KCT Academy ได้นำหลักสูตร “การคิดเชิงวิพากษ์เพื่อแก้ปัญหาเชิงรุก (Critical Thinking for pro-active problem solving)” โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy เป็นผู้ดำเนินการอบรม
ณ ห้องประชุม 2703 ชั้น 27 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น

 

Please follow and like us:
SHARE