อีกหนึ่งหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความเชื่อมั่นกับสถาบัน KCT Academy อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมา   และในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ก็นำบุคคลากระดับสูงเข้าอบรม  หลักสูตร Adaptive to Change Build your Resilience   เตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อนำตัวเองและองค์กรก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ   โดย 2 วิทยากรระดับผู้บริหารของสถาบัน อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก และ ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ เป็นผู้ดำเนินการอบรม   ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

Please follow and like us:
SHARE