ต่อเนื่องจากการอบรมหลักสูตรจากสถาบัน KCT Academy เมื่อปลายปีที่ผ่านมา เริ่มปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(สกสว.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  นำบุคลากรเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน เข้าอบรม หลักสูตร  “การเป็นผู้นำ และการพัฒนาตนเอง ( Leading Yourself Program “S”)”

โดยสถาบัน KCT Academy มอบหมายให้  อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน และ ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน  เป็นผู้ร่วมดำเนินการอบรม   ห้อง Victory  โรงแรม VIC 3   สนามเป้า

Please follow and like us:
SHARE