อีกหนึ่งความภูมิใจของสถาบันฝึกอบรม KCT Academy ที่ได้รับโอกาสในการสนับสนุนงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ สถาบัน KCT Academy ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรหลักในงาน “ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จชต. และการยกระดับ 1 ตำบล 1 รพ.สต. คุณภาพต้นแบบ รุ่นที่ 2  จังหวัดปัตตานี” โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  กว่า 100 ท่านเข้าร่วมอบรม  ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา

Please follow and like us:
SHARE