Agile คือแนวคิดในการทำงานยุคใหม่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุด เพราะได้รับการยอมรับว่าเหมาะสมกับรูปแบบการทำงานสมัยใหม่  แต่การนำมาใช้จำเป็นต้องเรียนรู้ให้กระจ่าง

 บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทเวชภัณฑ์ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นที่ขยายธุรกิจไปทั่วโลก  ที่มีนโยบายในการพัฒนายกระดับศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง  จึงได้นำบุคลากรระดับผู้บริหาร เข้าอบรมหลักสูตร Agility and Innovation  จากสถาบันฝึกอบรม KCT Academy  โดยมีอาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ และ ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรสถาบัน KCT Academy  เป็นผู้ดำเนินการอบรม นำทักษะความรู้ และเสริมด้วยกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้ความคิด และลงมือปฏิบัติจริง จบหลักสูตรด้วยความรู้ ความเข้าใจอย่างเต็มเปี่ยม

Please follow and like us:
SHARE