หนึ่งในหลักสูตรที่องค์กรยุคใหม่ให้ความสนใจมากที่สุด คือ หลักสูตร “ทักษะการโน้มน้าว และสร้างแรงจูงใจ  (Persuasion and Motivation Skills)” เพราะการบริหารองค์กร บริการคน ในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีทักษะในการโน้มน้าว และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ร่วมขับเคลื่อนองค์กรอย่างเต็มประสิทธิภาพ

บริษัทในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจการลงทุนโครงการสาธารณูปโภค  ชั้นแนวหน้าของเมืองไทย บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน) จึงนำบุคลากรระดับหัวหน้างานจากหลากหลายแผนก เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ทักษะการโน้มน้าว และสร้างแรงจูงใจ  (Persuasion and Motivation Skills)” จากสถาบันฝึกอบรม KCT Academy โดยมีอาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก เป็นวิทยากรผู้ดำเนินการอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรมได้นำกลับไปใช้ในการทำงานได้จริง

ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน)  อาคารวิริยะถาวร กรุงเทพฯ

 

Please follow and like us:
SHARE