5 ทักษะสำคัญ ที่ผู้บริหารมืออาชีพต้องรู้
1. ความรู้เรื่องกฎหมาย
2. มีทักษะการสื่อสารที่ดี
3. ทักษะการจัดการคน
4. ทักษะการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้อื่น
5. ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
.
การพัฒนาให้ผู้บริหารมีทักษะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ได้อย่างถูกต้อง จะช่วยสนับสนุนให้พนักงานในหน่วยงานปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร
.
Please follow and like us:
SHARE