13 คำถาม เพื่อการตรวจศักยภาพและสุขภาพธุรกิจ

1. คุณอยู่ในธุรกิจประเภทใด ธุรกิจของคุณสามารถยกระดับชีวิตของลูกค้าได้ไหม อย่างไร
2. พันธกิจ (Mission) ของธุรกิจคืออะไร
3. ปัจจัยอะไรที่จะทำให้สำเร็จ หรือ เรื่องใดควรหลีกเลี่ยง เพื่อรักษาลูกค้าให้อยู่กับธุรกิจโดยตลอด
4. ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือใคร
5. พฤติกรรม ทัศนคติการใช้ชีวิต ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ และสิ่งนั้นมีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้าหรือบริการของคุณอย่างไร
6. ลูกค้าสามารถให้คำจำกัดความง่ายๆเกี่ยวกับธุรกิจของคุณได้ว่าอย่างไร สามารถสรุปเป็นประโยคหรือเป็นคำว่าอะไร และวิธีที่เขาใช้ในการบอกต่อคนอื่นคือวิธีใด
7. อะไรคือ “คุณค่า หรือ ประโยชน์” ชั่วชีวิตจริงๆของสินค้าหรือบริการของคุณ ที่ลูกค้าคาดหวังได้
8. คุณบอกได้ไหมว่าใครคือคู่แข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อม
9. ทำไมลูกค้ายังสนใจไปใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากคู่แข่งเพราะอะไร
10. อะไรคือสิ่งที่คู่แข่งมีแต่คุณไม่มี
11. สินค้าหรือบริการใดที่สามารถทำกำไรสูงสุด และสินค้าหรือบริการใดที่ทำกำไรน้อยที่สุด
12. สินค้าหรือบริการใดที่ยอดขายสูงสุด และสินค้าหรือบริการใดที่ยอดขายน้อยที่สุด
13. หากคุณล้มเหลว คุณมีแผนสำรอง อะไร

Cr. อ.ไกรกิติ

Please follow and like us:
SHARE