ใช้คำถามอย่างไร ให้สร้างสรรค์?
.
ทักษะการถาม เป็นอีกทักษะหนึ่งที่สำคัญของผู้นำ หัวหน้าทีม ผู้จัดการ เพราะการถามที่ดีจะได้คำตอบที่หลากหลาย และสร้างสรรค์ กระตุ้นความคิดได้ ซึ่งการถามอย่างสร้างสรรค์ต้องใช้ ทักษะการถามเชิงบวก (Positive Questioning Skill) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. คำถามปลายเปิด (Open Question)
คำถามปลายเปิดเป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ได้คำตอบหลายแง่มุม จากความคิดและความรู้สึกของตัวเอง เช่น อย่างไร เพราะอะไร เป็นต้น
2. คำถามปลายปิด (Close Question)
คำถามปลายปิด จะเป็นคำถามที่ถามเพื่อให้ได้คำตอบว่า ใช่ หรือไม่ใช่ มักจะใช้หลังจากที่ได้มีการใช้คำถามปลายเปิดแล้ว เพื่อให้เกิดการตัดสินใจ หรือให้มั่นใจในการกระทำนั้น
เพราะ “คำถามทรงพลัง” อย่างยิ่ง หากใช้คำถามเป็น จะสามารถลงลึกไปถึงความรู้สึก ความคิด และการตระหนักรู้ภายในของผู้รับสาร นำไปสู่ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรต่อไป
เรียนรู้และฝึกฝนไปกับเราได้ในวันที่ :
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Academy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE