ในปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่เต็มทุกพื้นที่ หรือเรียกกันในปัจจุบัน Big Data เมื่อเรามีข้อมูลข่าวสารมากมาย เราจะเลือกหยิบใช้ข้อมูลเหล่านั้นอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเอง ต่องานที่รับผิดชอบ..การเชื่อมโยงข้อมูลจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ในบริบทนี้ขอใช้หลัก..”การบูรณาการข้อมูล”

บูรณาการ เป็นคำที่นิยมนำมาใช้เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีความซับซ้อน และมักเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำต่างๆ เช่น การวางแผนหรือการกำหนดยุทธศาสตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาเชื่อมโยงให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ จึงมักนำมาใช้กันบ่อยครั้ง(ซึ่งอาจมีปัจจัยอื่นๆรวมอยู่ด้วย)

ทำไมคิดบูรณาการจึงสำคัญ?
คิดเชิงบูรณาการ เป็นการคิดบนฐานที่ว่าสิ่งต่างๆไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ข้อมูลเพียงด้านเดียวไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้

หลักคิดที่สำคัญของการคิดเชิงบูรณาการ ช่วยให้นำไปใช้จริงในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดี การพัฒนาทักษะและลักษณะนิสัยของการเป็นนักคิดเชิงบูรณาการ บูรณาการจะช่วยขยายกรอบความคิดและมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้กว้างกว่าเดิม ทำให้เข้าใจภาพชัดเจนขึ้น ทำให้แก้ปัญหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์…

Please follow and like us:
SHARE