“ภาวะผู้นำ”ในศตวรรษที่ 21
.
ความรู้ในเรื่อง “ภาวะผู้นำ” ปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกองค์กรในกระแสโลกยุคโลกาภิวัตน์ ที่ความเจริญทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้น จึงต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้ทันกับเหตุการณ์ของโลกปัจจุบันตลอดเวลา
.
โดย องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ที่สังเคราะห์ได้ทั้ง 3 ด้าน คือ
1. ด้านการนำตัวเอง
2. ด้านการนำทีม
3. ด้านการนำองค์กร
.
เรียนรู้เพิ่มเติมได้ในหลักสูตร ผู้นำความสำเร็จ ( SLG Workshop : Becoming a 21st Century Leader) 27 ตุลาคม 2563 > https://kctathailand.com/courses/หลักสูตร-ผู้นำความสำเร/
.
Tel : 02-003-2125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE