คุณอยากจะเป็น ผู้นำแบบไหน?
.
ผู้นำ เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึก และ/หรือพฤติกรรมของผู้อื่น และมี “ภาวะผู้นำ” ที่จูงใจให้ผู้อื่นร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อให้งานสำเร็จตามความมุ่งหมาย เป็นการใช้อิทธิพลที่ไม่ใช่การบังคับชักนำกิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน เป็นความสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ซึ่งแบ่งภาวะผู้นำออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วยภาวะผู้นำ 3 รูปแบบ ดังนี้
1. ภาวะผู้นำแบบนักปฏิรูป (transformational leadership) เป็นผู้นำที่มีอิทธิพลต่อผู้ตามโดยการเปลี่ยนแปลงการตระหนักรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญ ให้ผู้ตามมองตนเอง มองโอกาส และความท้าทายในมุมมองใหม่ๆ โน้มน้าวผู้ตามเพื่อให้เกิดความพยายาม เพื่อยกระดับศักยภาพและศิลธรรมจริธรรมให้สูงขึ้น
2. ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน (transactional leadership) ภาวะผู้นำแบบนักแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำและผู้ตาม โดยจะมีการตั้งเงื่อนไขและข้อตกลงว่าผู้ตามจะได้รางวัลเมื่อใช้ความพยายามปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าประสงค์
3. ภาวะผู้นำแบบปล่อยปละละเลย (laissez-faire leadership) เป็นลักษณะของผู้นำที่หลีกเลี่ยงการตัดสินใจ ขาดความรับผิดชอบ ไม่ใช้อำนาจความเป็นผู้นำของตน กล่าวได้ว่ามีลักษณะตรงข้ามกับผู้นำแบบนักแลกเปลี่ยน ผู้นำแบบนี้ถือว่าเป็นผู้นำที่ไม่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
.
งานวิจัยว่าพบผู้นำต่างรูปแบบมีวิธีจัดการความขัดแย้งในที่ทำงานแตกต่างกัน โดยผู้นำแบบนักปฏิรูปมักเลือกใช้วิธีจัดการความขัดแย้งแบบแก้ไขปัญหาร่วมกัน จะไม่หลีกหนีปัญหา ไม่บังคับ และไม่ใช้วิธีไกล่เกลี่ย ในขณะที่ผู้นำแบบนักแลกเปลี่ยนนั้นจะใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งทุกรุปแบบตามแต่สถานการณ์ คืออาจทั้งหลีกหนี ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม บังคับ หรือแก้ปัญหาร่วมกัน
.
เรียนรู้เพิ่มเติมได้ในหลักสูตร ผู้นำความสำเร็จ ( SLG Workshop : Becoming a 21st Century Leader) 27 ตุลาคม 2563 >
Please follow and like us:
SHARE