อาจารย์ วิโรจน์ สิทธิสรเดช

ที่ปรึกษา ด้านการตลาด และการบริหารธุรกิจ

วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy

 

SHARE