Leadership skills หรือ ภาวะการเป็นผู้นำ
ความสามารถที่สำคัญภายในทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
.
#ภาวะผู้นำ คือ ปัจจัยหนึ่งในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จ เนื่องจากผู้นำจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการอธิบาย ชักจูง ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงาน ขณะเดียวกันก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้นำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทฤษฎี หลักการ วิธีการ เทคนิคการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน และองค์กรให้เจริญก้าวหน้าผลักดันให้หน่วยงานเป็นที่ยอมรับนับถือ สร้างความศรัทธา มีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีต่อสังคม ซึ่งก็คือ “ความสำเร็จขององค์กรนั้นเอง”
.
ดังนั้น ภาวะการเป็นผู้นำที่แท้จริงคือการที่ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น จุดยืนของตนเองที่ชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยไม่ต้องรอการตัดสินใจจากหัวหน้าทีม
เมื่อทุกคนเริ่มที่จะแสดงออกถึงภาวะการเป็นผู้นำโดยการเสนอความเห็นและการตัดสินใจ ทักษะนี้ยังช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถมองเห็นเป้าหมายย่อย ๆ ในระหว่างการทำงาน ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้จุดหมายที่ตั้งไว้กับทีมสำเร็จได้รวดเร็วมากขึ้น
.
หลักสูตรแนะนำ :
หลักสูตร : วิธีคิดและการสร้างทักษะภาวะผู้นำระดับโลก
.
หลักสูตร : ภาวะผู้นำเพื่อการเป็นสุดยอดหัวหน้างาน
.
หากท่านต้องการปรึกษาด้านหลักสูตรพัฒนาทักษะ
ทักข้อความได้ที่ 📲m.me/kcttraining
หรือ โทร : 02-00302125, 085-939-1593
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
Please follow and like us:
SHARE