หลักการ/แนวคิด 

ในโลกธุรกิจการแข่งขันที่เสียเปรียบเกิดขึ้นได้เสมอ ปลาใหญ่มักจะเป็นฝ่ายกินปลาเล็ก คนอ่อนแอมักพ่ายแก่คนที่เข้มแข็งกว่า แต่ในอีกด้านหนึ่งใช่ว่าคนเสียเปรียบจะเสียท่าเสมอไป ความผิดพลาดทางการตลาดและการวางยุทธศาสตร์การแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอในธุรกิจ ซึ่งหัวใจในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด นั้นคือ การบริหารการขาย และกลยุทธ์การแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด” ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริงของธุรกิจคุณออกมาได้จริงๆ โดยเฉพาะในยุคนี้ที่ทุกคนช่วงชิงลูกค้าทั้งOn ground และ On line ทำให้คู่แข่งของเราเพิ่มจำนวนขึ้นมากมาย ผลกระทบทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้จากการปรับตัวเพียงเล็กน้อยของผู้คนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  แต่ในทางกลับกันการบริหารงานขายและการวางกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มโอกาสของธุรกิจของเราได้ 

วัตถุประสงค์ 

 • เพี่อสร้างนักขายให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้าทาย มุ่งมั่นที่จะบรรลุความสำเร็จ 
 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ในการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารการขายและทีมขาย เพื่อสามารถการวางกลยุทธ์การขายเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้แก่องค์กร 
 • เพื่อต่อยอดการดำเนินการที่ผ่านมาขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยความสามารถในวิเคราะห์ตลาดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
 • เพื่อพัฒนาให้นักขายสามารถสร้างคุณค่าของตัวเอง โดยการดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 • เพื่อส่งเสริมให้นักขายสามารถค้นหาแนวทางในการทำงานที่เป็นแนวทางของตัวเอง 
 • ทำให้ผู้เรียนเกิดความุ่งมั่นในการดำเนินงานและขับเคลื่อนทีมงานด้วยจิตวิญญานของนักสู้ 

เนื้อหาการเรียนรู้ 

Fighting Spirit :Motivation and Attitude (แรงกระตุ้นและทัศนคติ) 

 • สิ่งที่นักขายต้องทำเพื่อป้องกันความล้มเหลวในการขาย(Salesmen failure Syndrome) 
 • ทัศนคติที่ถูกต้องสำหรับนักขาย (Founding on the Bedrock) 
 • ปรัชญาการดำเนินงานและขับเคลื่อนทีมงานด้วยจิตวิญญานของนักสู้   
 • การบริหารจัดการด้วยจิตวิญญานของนักสู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม 

Selling plan (การเตรียมตัวและวางแผนการขาย) 

 • การทำรายชื่อลูกค้า (Customer Name list) และการตรวจสอบคุณสมบัติของว่าที่ลูกค้า Buyer Decision Modelแนวทางใหม่ๆในการบริหารการขาย  
 • เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า (Finding Customer’s Needs) 
 • กำหนดกระบวนการขายและกลยุทธ์การขายภายใต้ข้อจำกัดขององค์กร และการขายในช่วงสภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
 • วิธีการพยากรณ์ยอดขาย 

Story Selling & Marketing Technique (เปิดการขาย-ปิดการขาย) 

 • แนวทางและวิธีการดึงลูกค้าเป้าหมายให้เข้ามาในช่องทางOnline และ On ground  
 • การสร้างความประทับใจที่ดีเมื่อแรกพบด้วยการเล่าเรื่อง (Story telling) 
 • แนวทางและวิธีการทำให้ลูกค้าเป้าหมายตัดสินใจซื้อสินค้าตามหลักจิตวิทยา 
 • เทคนิควิธีการเจรจาต่อรองและการใช้คำถามจูงใจลูกค้า (Getting Agreement Frame) 
 • สร้างความไว้วางใจ (Building Rapport & Trust) 
 • การปิดงานขายอย่างน่าประทับใจ  โดยอาศัยหลักจิตวิทยา ( Psychological triggers for Closing Deal) 

Business Framework (บางส่วนที่นำมาใช้ประกอบการบรรยาย) 

กิจกรรมและWorkshop 

Inspiring Workshop:    ความุ่งมั่นในการดำเนินงานและขับเคลื่อนทีมงานด้วยจิตวิญญานของนักสู้ 

Business Model :  Neuro Linguistic Programming 

 

Inspiring Workshop:    เทคนิควิธีการวางแผนการขายด้วย Buyer decision Model  

วิเคราะห์กรณีศึกษา และลงมือวางแผนกลยุทธ์การขายเพื่อให้เข้าใจถึงหัวใจของการบริหารการขายเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด 

Business Model :  Buyer decision Model, Gap in the market และ Framework ต่างๆที่ได้เรียนรู้   

แนวทางการสอนและรูปแบบการเรียนรู้ 

ทฤษฎี 30% : ปฏิบัติ 60% 

 • บรรยาย : ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม 
 • กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป มีส่วนร่วม 
 • ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ : เพื่อเห็น ภาพที่ชัดเจน” ยิ่งขึ้น 
 • การเสวนาตีความ ฝึกวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้ 
 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการฝึกประสบการณ์ (Adult Learning & Experiential Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที 
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้มุมมองหลักคิดผ่านกิจกรรมกลุ่ม และเดี่ยว การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop)กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง 

 

Please follow and like us:
SHARE