ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม 

ความสามารถในการสื่อสารจูงใจและบุคลิกภาพ มีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับนักขายและบุคลากรในองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน บุคคลากรจึงควรเรียนรู้ทักษะการเจรจาต่อรองโน้มน้าวใจเพื่อปิดการขายและบุคลิกภาพนักขาย เพื่อทำให้ข้อมูลของคุณเป็นเรื่องราวที่น่าเชื่อถืออย่างมีเหตุผลและง่ายต่อการปิดการขาย 

ในหลักสูตรนี้เราใช้วิธีที่เป็นระบบมากขึ้นโดยมุ่งเน้นที่เนื้อหา วิธีการตลอดจนการฝึกปฏิบัติที่ครอบคลุมครอบคลุม 

วัตถุประสงค์ 

 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะการเจรจาโน้มน้าวใจเป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการสื่อสารและการปิดการขาย 
 1. ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
 1. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติให้มีบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมเป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับลูกค้า 

หลักสูตรเหมาะสำหรับพนักงานงานและพนักงานทุกคนขององค์กร  

 

หัวข้อการฝึกอบรม 

 

Session  ช่วงเวลา  รายละเอียดเนื้อหา 
1  9:00-10:30 น. 
 • เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการโน้มน้าวใจ 
 •  พัฒนาทักษะความเข้าใจลูกค้า (Empathizing)เพิ่มประสิทธิภาพการจูงใจของลูกค้า 
 • เทคนิค 7A เพื่อการรับมือลูกค้าเจ้าปัญหา 

Workshop : การเจรจากับลูกค้าเจ้าปัญหา 

 • การวางแผนการนำเสนอและการนัดหมายเพื่อเข้าพบ 
2  10:40-12:00 น. 
 • วิธีการเริ่มการนำเสนอการบริการหรือสินค้า 
 • ตัวอย่าง เทคนิคการนำเสนอรูปแบบต่างๆการเล่าเรื่องและวิธีการนำไปใช้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการเทคนิค Referral การใช้หลักฐาน เพื่อจูงใจลูกค้าคุณน่าเชื่อถือ 
 • หลักฐานที่น่าเชื่อที่สุดคืออะไร? 
 • เทคนิคการปิดการขาย 
3  13:00-14:30 น. 
 • Workshop ปรับบุคลิกภาพให้เป็นที่น่าประทับใจ  
 • การแนะนำตัวและการยื่นนามบัตร 
 • มารยาททางธุรกิจพื้นฐาน 
 • การทักทายภายใต้ข้อจำกัดของ Social Distancing 
 • การยืน-เดิน-นั่ง และการใช้มือและท่าทางที่เหมาะสม 
4  14:45-16:0น. 
 • Role palyนำเสนอและการปิดการขาย 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 • ผู้จัดการ 
 • หัวหน้างาน   
 • พนักงานระดับปฏิบัติการ 

(จำนวนไม่ควรเกิน 30 คน) 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน 

 

แนวทางที่ใช้ในการอบรม 

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 30 : ปฏิบัติ 70 

บรรยาย  ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม 

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิดผู้เข้าอบรมได้เข้าไป มีส่วนร่วม 

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบเพื่อเห็น ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น 

การเสวนาตีความวิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้ 

 

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที 
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยายกิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstormingการฝึกปฏิบัติการ (Work Shop)กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง 

Please follow and like us:
SHARE