โดย 

ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ 

วิทยากร,ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย   

วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy 

 

 

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม 

เอกสารงานก่อสร้างเป็นเอกสารที่มีปริมาณมากและซับซ้อน ผู้ทำงานควรจะเข้าใจใน วัตถุประสงค์ของเอกสาร กระบวนการใช้งาน การแยกประเภทเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร การใช้ข้อมูลแต่ละฟังก์ชั่นในแต่ละเอกสาร ได้แก่ เอกสารเพื่อการนำเสนอ เอกสารสรุปงาน เอกสารเพื่อการติดตามงาน เพื่อให้งานเกิดความรวดเร็วและถูกต้อง การออกแบบเอกสารด้วยเปรตชีตที่ดี นอกจากนี้ การใช้เอกสารยังเกี่ยวข้องกับการอนุมัติจากแต่ละตำแหน่ง การออกแบบเอกสารที่ดีจะลดงานที่ไมจำเป็น ทำให้งานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากจบคอร์สนี้ ผู้อบรมจะสามารถไปออกแบบเอกสารก่อสร้างให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเองได้ 

วัตถุประสงค์ 

 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเอกสารในการก่อสร้างประเภทต่างๆ 
 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจหลักการออกแบบเอกสาร หลายประเภท ได้แก่ เอกสารเพื่อการนำเสนอ เอกสารสรุปงาน เอกสารเพื่อการติดตามงาน เอกสารขออนุมัติ 
 1. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการออกแบบ Flow เอกสาร การวิเคราะห์ ฟังก์ชั่นในเอกสาร และลักษณะเอกสารให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

 

หัวข้อการฝึกอบรม 

 

Session  ช่วงเวลา  รายละเอียดเนื้อหา 
1  9:00-10:15 น. 
 • เอกสารที่ใช้ในหน่วยงานก่อสร้างและวัตถุประสงค์ เอกสารประเภทต่างๆ ได้แก่ เอกสารเพื่อการนำเสนอ เอกสารสรุปงาน เอกสารเพื่อการติดตามงาน เอกสารขออนุมัติ 
2  10:30-12:00 น. 
 • หลักการออกแบบเอกสาร การเขียน Flow การวิเคราะห์ ฟังก์ชั่น การออกแบบลักษณะเอกสาร 
3  13:00-14.45 น. 
 • Workshop การออกแบบเอกสาร 
 • การวิเคราะห์ ออกแบบ เขียน Flow เอกสาร  
 • การวิเคราะห์ ออกแบบ ฟังก์ชั่นในเอกสาร 
4  15:00-16:30 น. 
 • Workshop การออกแบบเอกสาร (ต่อ) 
 • การวิเคราะห์ ออกแบบ ลักษณะเอกสาร 
 • การนำเสนองาน Workshop 

 

วิธีการฝึกอบรม 

บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop 

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 30 คน 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน 

 

แนวทางที่ใช้ในการอบรม 

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 50 : ปฏิบัติ 50 

บรรยาย  ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม 

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิดผู้เข้าอบรมได้เข้าไป มีส่วนร่วม 

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบเพื่อเห็น ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น 

การเสวนาตีความวิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้ 

 

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที 
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยายกิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstormingการฝึกปฏิบัติการ (Work Shop)กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง 
Please follow and like us:
SHARE