Business photo created by jcomp – www.freepik.com

โดย 

ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ KCTAcademy                                                                                                                                                  วิทยากร,ที่ปรึกษาด้านงานBIM (Building Information Modeling)  

วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academyและอาจารย์มหาวิทยาลัย  

 

 ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม 

งานโครงการก่อสร้างบ้านเป็นงานที่ต้องลงรายละเอียดปลีกย่อยเป็นอย่างมาก ผู้ควบคุมงานควรจะมีความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในสาขาต่างๆ  นอกจากนี้การตอบกลับในประเด็นปัญหาลูกค้าก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกัน การสื่อสารกับลูกค้าทางด้านเทคนิคที่ดี จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง และทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงขึ้น 

หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับบุคลากรที่ทำงานในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เน้นไปที่ กรณีศึกษาด้านเทคนิคที่ปัญหาการก่อสร้างและประเด็นที่มักจะเกิดปัญหากับลูกค้า” ครอบคลุมงานทุกส่วนที่สำคัญของงานประเภทที่พักอาศัย เน้นที่งานประเภทบ้าน 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารกับลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ  
 1. ผู้เข้าอบรมสามารถแก้ไขปัญหางานก่อสร้างได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ รอยร้าว/สีด่าง สีพอง น้ำรั่ว สุขภัณฑ์ งาน Precast 
 1. ผู้เข้าอบรมได้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและ Spec อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 1. ผู้เข้าอบรมสามารถสามารถแก้ไขปัญหางานก่อสร้างในแนวทางปฏิบัติเดียวกันทุกหน่วยงาน 
 1. ผู้เข้าอบรมช่วยทำให้ลูกค้ามีความเข้าใจและพอใจสามารถป้องกันปัญหางานก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นซ้ำอีกได้ในอนาคต 

หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับบุคลากรที่ทำงานในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เน้นไปที่ กรณีศึกษาด้านเทคนิคที่ปัญหาการก่อสร้างและประเด็นที่มักจะเกิดปัญหากับลูกค้า” ครอบคลุมงานส่วนที่สำคัญ 

 

หัวข้อการฝึกอบรม 

 

Session  ช่วงเวลา  รายละเอียดเนื้อหา 
1  9:00-10:30 น.  การสื่อสารที่มีประสิทธิผล 

 • หลักการและเป้าหมายสำคัญในการสื่อสารที่มีประสิทธิผล 
 • อุปสรรค/กับดักทางความคิดของการสื่อสาร  
 • กรอบความคิด (Mindset) ของนักสื่อสารมืออาชีพ 
 • Workshop :  กำหนดกรอบความคิดของนักสื่อสารมืออาชีพ 
2  10:45-12:00 น.  ประเด็นปัญหารอยร้าว 

 • รอยร้าว ประเภทต่างๆ สาเหตุและการแก้ไขป้องกัน 
 • การเปลี่ยนแปลงแบบและการสื่อสารกับลูกค้าในเรื่องรอยร้าว  
3  13:00-14:15 น.  ประเด็นปัญหาเรื่องสี 

 • ประเด็นปัญหา สีด่าง สีพอง สาเหตุทางเทคนิคและการแก้ไขป้องกัน 
 • การเปลี่ยนแปลงแบบและการสื่อสารกับลูกค้าในเรื่องที่เกี่ยวกับสี 
4  14:30-16:00 น.  ประเด็นปัญหาน้ำรั่ว สุขภัณฑ์และ งานPrecast 

 • ปัญหาน้ำรั่ว ปัญหาสุขภัณฑ์ สาเหตุทางเทคนิคและการแก้ไขป้องกัน 
 • การเปลี่ยนแปลงแบบและการสื่อสารกับลูกค้าในเรื่องน้ำรั่ว ปัญหาสุขภัณฑ์ 
 • ประเด็นปัญหา งาน Precast สาเหตุทางเทคนิคและการแก้ไขป้องกัน 
 • การเปลี่ยนแปลงแบบและการสื่อสารกับลูกค้า ในเรื่อง Precast 
 • การสื่อสารกับลูกค้าในการด้านเทคนิคต่างๆ และการรับโอน 
 • Workshop :  การถามตอบลูกค้าด้านเทคนิคในประเด็นต่างๆข้างต้น  

 

 

 

วิธีการฝึกอบรม 

บรรยาย กรณีศึกษา ยกตัวอย่างเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพ อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop 

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 30 คน 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน 

 

แนวทางที่ใช้ในการอบรม 

 

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 50 : ปฏิบัติ 50 

บรรยาย  ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม 

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิดผู้เข้าอบรมได้เข้าไป มีส่วนร่วม 

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบเพื่อเห็น ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น 

การเสวนาตีความวิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้ 

 

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที 
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยายกิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstormingการฝึกปฏิบัติการ (Work Shop)กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง 
Please follow and like us:
SHARE