โดย ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ 

วิทยากร ที่ปรึกษาKCT Academy
ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  

อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัย 

หลักการและเหตุผล   

การบริหารโครงการก่อสร้าง เป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องอาศัยความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และที่ปรึกษา หากผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดทำงานประสานกันได้อย่างดีแล้วจะทำให้โครงการก่อสร้างบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ 

 

วัตถุประสงค์  

         1.เพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ รายละเอียดของงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด 

         2.เพื่อให้การใช้งบประมาณ ค่าใช้จ่ายไม่เกินตามข้อตกลงในสัญญา 

         3.เพื่อผลงานที่มีคุณภาพตามที่ได้ระบุไว้ใน specification และ ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารในกรณีที่มีการก่อสร้าง 

 

Module 1 : ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั่วไปของผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง 

-หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 

-หน้าที่ของผู้รับจ้าง 

-เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และฝีมือแรงงาน 

Module 2 : กระบวนการทำงานตามสัญญา 

-การกำหนดระยะเวลาการทำงาน 

-การปรับและดัดแปลงงาน 

-การสั่งหยุดงานชั่วคราว 

-การยกเลิกสัญญา 

-กระบวนการภายหลังการเสร็จงาน 

-การรับมอบงาน 

 

วิธีการฝึกอบรม 

บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop 

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จนวน 30-40 คน 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน 

Please follow and like us:
SHARE