โดย 

ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ                                                                                                                                                                     วิทยากร,ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย  

วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy 

 

 ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม 

การบริหารต้นทุนเป็นประเด็นสำคัญในการควบคุมโครงการ การประเมินเพื่อทราบสถานการณ์ต้นทุนระหว่างการก่อสร้างแทนที่จะทราบเมื่อโครงการสิ้นสุดจะทำให้ผู้จัดการโครงการสามารถตัดสินใจเพื่อป้องกันการขาดทุนของโครงการได้ทันการ  

 Earned Value Analysis เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินสถานการณ์โครงการด้วยดัชนีต่างๆ ที่จะสื่อถึงสถานการณ์ด้วยเวลาและค่าใช้จ่ายไปพร้อมๆ กัน (Duration and Cost Analysis) เป็นวิธีที่ดีขึ้นกว่าการวางแผนด้วย Gantt Chart และ S-Curve แบบเดิมที่มีศักยภาพการวิเคราะห์ได้จำกัด และทำให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา Cost Overrun and Duration Delay ได้อีกด้วย   

หลักสูตร Earned Value Analysis ของ KCT Academy เน้นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างรวดเร็วและนำไปใช้านได้จริงในทางปฏิบัติ เนื้อหาเริ่มจากพื้นฐานไปขั้นสูง ประกอบด้วยทฤษฎีพื้นฐาน ความเข้าใจตัวแปรต่างๆ การเก็บข้อมูลเพื่อ Earned Value Analysis การคำนวณโดยละเอียด ความสัมพันธ์ระหว่าง Duration and Cost การ Plot กราฟ S-Curve ด้วย Earned Value การอบรมมีแบบฝึกปฏิบัติ และ Workshop  

วัตถุประสงค์ 

  1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเรื่อง Earned Value Analyis ความหมายของตัวแปรต่างๆ 
  1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเรื่อง Earned Value Analyis การคำนวณขั้นพื้นฐานและขั้นสูง 
  1. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อป้อนข้อมูลและทำรายงานรูปแบบ Earned Value Analysis เพื่อการวิเคราห์และตัดสินใจได้ 

 

หัวข้อการฝึกอบรม 

 

Session  ช่วงเวลา  รายละเอียดเนื้อหา 
1  9:00-10:30 น.  ทฤษฎีและการคำนวณ Earned Value Anaysis 

ความหมายของตัวแปรต่างๆ BCWS, BCWP, ACWP, SV, CV และการคำนวณขั้นพื้นฐาน ความสัมพันธ์ระหว่าง Duration and Cost 

Workshop #1 การคำนวณ  Earned Value ขั้นพื้นฐาน  

2  10:45-12:00 น.  ทฤษฎีและการคำนวณ Earned Value Anaysis (ต่อ) 

ความหมายของตัวแปรต่างๆ BAC, BTC, ETTC, ECTC และการคำนวณเพื่อการวิเคราห์สาเหตุและเพื่อการพยากรณ์ 

Workshop #2 การคำนวณ  Earned Value  ขั้น Advanced 

3  13:00-14.30 น.  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำรายงาน Earned Value   

ข้อมูลที่จำเป็นต้องเก็บเพื่อทำ Earned Value Report การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อป้อนข้อมูล การทำรายงานและการสร้างกราฟ 

Workshop#3  Computerized Earned Value Analysis 

4  14:45-16:0น.  Workshop การอ่านตีความและทำรายงาน Earned Value  

วิเคราะห์จับประเด็นปัญหาด้านต้นทุนจากตัวเลขดัชนีต่างๆ และการตัดสินใจแก้ไขปัญหา และการนำเสนอ 

 Workshop#4 Total Earned Value Analysis Workshop 

 

 

 

 

วิธีการฝึกอบรม 

บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop 

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ จำนวนประมาณ 30 คน 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน 

 

แนวทางที่ใช้ในการอบรม 

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 50 : ปฏิบัติ 50 

บรรยาย  ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม 

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิดผู้เข้าอบรมได้เข้าไป มีส่วนร่วม 

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบเพื่อเห็น ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น 

การเสวนาตีความวิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้ 

 

  • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที 
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop)กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง 
Please follow and like us:
SHARE