โดย ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ 

วิทยากร ที่ปรึกษาKCT Academy
ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  

อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัย 

 

วัตถุประสงค์ 

 

  1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักของการแก้ไขข้อขัดแย้งในงานก่อสร้าง 
  1. เพื่อให้เกิดทักษะในการแก้ไขข้อขัดแย้งภายในองค์กร และกับหน่วยงานในงานก่อสร้าง 
  1. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขข้อขัดแย้งในงานก่อสร้างให้เกิดประสิทธิผล 

 

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม   

 

Module 1 : ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง 

-ระดับและ ประเภทของความขัดแย้ง 

-สาเหตุของความขัดแย้ง 

-ปัจจัยบ่งชี้ความขัดแย้ง 

-ผลของความขัดแย้ง 

Module 2 : กระบวนการจัดการกับความขัดแย้ง 

-การวิเคราะห์องค์ประกอบของความขัดแย้ง 

-เครื่องมือในการระบุและวิเคราะห์ความขัดแย้ง 

-ขั้นตอนการจัดการกับความขัดแย้ง 

Module 3 : เทคนิคการจัดการกับความขัดแย้ง 

-ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกการจัดการกับความขัดแย้ง 

-การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบ win-win solution 

-เทคนิคการหาข้อสรุปแบบ Consensus 

Self-Assessment/กิจกรรมการเรียนรู้/ และกรณีศึกษา 

 

Module 4 : ทักษะสำคัญในการจัดการกับความขัดแย้ง 

-ทักษะการสื่อสารเชิงปฎิสัมพันธ์เพื่อหลีกเลี่ยงและลดความขัดแย้ง 

-ทักษะการไกล่เกลี่ย 

-ทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อลดความขัดแย้ง 

 

วิธีการฝึกอบรม 

บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop 

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 30-40 คน 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน 

 

Please follow and like us:
SHARE