Agile word lettering illustration with icons for web banner, flyer, landing page, presentation, book cover, article, etc.

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

ในปัจจุบันนวัตกรรมมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร และการขับเคลื่อนนวัตกรรม บุคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ ตลอดจนนวัตกรรมการบริการ

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อสร้างผู้นำนวัตกรรมขึ้นในองค์กรโดยใช้ “แนวความคิดเชิงออกแบบ” หรือ ”Design Thinking” ที่เป็นกระบวนการคิดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน Design Thinking ใช้การทำความเข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง โดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และนำเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากหลายคนมาร่วมสร้างไอเดีย และเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ  ที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้

และที่สำคัญทาง KCT จะออกแบบเคสกรณีศึกษาและแนวทางการสอนให้เข้ากับบริบทขององค์กรของลูกค้ามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ ตลอดจนนวัตกรรมการบริการ  เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติกับงานจริงได้มากที่สุด

นอกจากนี้ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจไม่เพียงแต่รุนแรงขึ้นเท่านั้นแต่ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการของลูกค้า องค์กรที่จะมีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันควรจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมอีก 1 ประการคือ “การปรับตัวอย่างรวดเร็ว”

 “Agile” เป็นทั้งวัฒนธรรมการทำงานและมีกระบวนการที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน มีจุดเริ่มมาจากโครงการนวัตกรรมและโครงการพัฒนา Software โดยเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการทำงานแบบปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดย Agile เริ่มตั้งแต่การปรับวัฒนธรรม การปรับความคิดการทำงาน การตั้งเป้าหมาย การจัดระบบองค์กรและทำงาน เราจะเห็นการใช้การทำงานแบบใหม่คือการทำงานแบบ “Scrum” จะโดยขจัดข้อเสียจากการวางแผนงานด้วย Project Management Waterfall แบบเก่า มีการจัดตั้ง Scrum Team การร่าง Backlog การทำ Sprint และการเขียน Retrosepctive เป็นต้น

แนวทางการทำงานแบบ Agile เมื่อนำมาผนวกกับแนวความคิดเชิงออกแบบ จะทำให้การสร้างนวัตกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในทางปฏิบัติ รวมถึงการใช้แนวคิด “Lean Startup” (Eric Ries, 2018) เป็นอีกแนวความคิดหนึ่งที่มักจะถูกนำเสนอต่อจาก Design Thinking นำเสนอแนวทางการคัดเลือกไอเดียนวัตกรรมและนำไปสร้างเป็นโครงการนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว แนวความคิดที่นำเสนอคือ Minmimum Viable Product (MVP) เน้นการริเริ่มโครงการอย่างรวดเร็ว

การอบรมครั้งนี้จะนำรูปแบบของ Design Thinking + Agile Process ทำให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจในรูปแบบการทำงานครบวงจรได้อย่างรวดเร็วผ่านการบรรยายและ Workshop

วัตถุประสงค์: Design Thinking และ Agile Process

 

เพื่อให้ผู้ร่วมอบรม มีความคิดเชิงนวัตกรรม สามารถสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆให้องค์กรได้ดียิ่งขึ้น การอบรมจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการของนวัตกรรม รูปแบบต่างๆของนวัตกรรมก่อน ในวันแรกจะเน้นพื้นฐานจุดเริ่มของนวัตกรรมคือการคิด (Thinking) จากนั้นจึงเริ่มจากการออกแบบนวัตกรรม หลักสูตรอบรมการออกแบบให้เป็น Workshop ในรายละเอียดทีละขั้นตอน โดยมีวัตถุประสงคดังนี้

  1. ทำให้ผู้ร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ แนวคิดการสร้างนวัตกรรม รูปแบบนวัตกรรมแบบต่างๆ กาขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร จะเป็นโมเดลแนวความคิดเชิงนวัตกรรมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
  2. ทำให้ผู้ร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิดเชิงออกแบบ Design Thinking
  3. ทำให้ผู้ร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการทำงานแบบ Agile Process

 

หัวข้อการฝึกอบรม

วันที่ 1

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา
1 9:00-10:30 น. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและรูปแบบนวัตกรรมแบบต่างๆ

– ปูพื้นฐานให้ผู้อบรมเข้าใจถึง ลักษณะของนวัตกรรม แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรมต่างๆ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริการ ลักษณะองค์กรที่เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

– เนื้อหาในส่วนนี้ เน้นที่ Case Study จะทำให้ผู้ร่วมอบรมเห็นถึงตัวอย่างนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวความคิดของนวัตกรรมเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว

2 10.45-12:00 น.  Workshop # 1การออกแบบนวัตกรรม Design Thinking (Empatize)

-เริ่ม Workshop กระบวนการออกแบบนวัตกรรมตามหลักของDesign Thinking  “การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างถ่องแท้” และระบุความต้องการที่ซ่อนอยู่ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

Workshop #2 การออกแบบนวัตกรรม Design Thinking (Define)

ขั้นตอนการตั้งปัญหาโจทย์นวัตกรรม ผู้จัดอบรมและทีมงานจะให้โจทย์ตัวอย่างที่สอดคล้องกับธุรกิจของผู้เข้าอบรม

3 13:00-14.45 น. Workshop #3 การระดมสมอง (Ideate)

-ขั้นตอนการระดมสมองงการอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนความคิด (Thinking Approaches) แบบต่างๆ

 

4 15:00-16:30 น. คัด Workshop #4 คัดเลือกนวัตกรรม(Ideate Selection)

วิธีการคัดเลือกสิ่งที่สามารถทำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นไปได้ด้วยวิธี Minimal Viable Product (MVP) ด้วยมุมมองต่างๆ ในขั้นนี้จะอธิบายเกณฑ์ที่จะใช้การคัดเลือกโครงการนวัตกรรมด้วยแนวความคิด Lean Startup

 

วันที่ 2

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา
1 9:00-10:15 น. แนวคิดการทำงานด้วย Agile

·       หลักการของ Agile และการ Implement โครงการนวัตกรรม

·       แนวคิดการทำงานแบบ Waterfall และ Agile& Scrum ความแตกต่างของทีมทำงานการจัดตำแหน่งและหน้าที่

Mini Workshop Work shop #5  เพื่อให้เห็นภาพการวางแผนงานแบบ Agile and Scrum

2 10:30-12:00 น.  แนวคิดการทำงานด้วย Agile & Scrum

Workshop #6 เพื่อให้เห็นภาพการวางแผนงานแบบ Scrum ด้วย การสร้าง “Scrum Sprint Backlog” Workshop นี้จะทำให้ผู้อบรมเข้าใจกระบวนการทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว

3 13:00-14.30 น. Workshop #7 การสื่อสารโครงการนวัตกรรมและ การนำเสนอผลงาน

-แนวทางการนำเสนอผลงานที่ดีสามประการคือ การเล่าเรื่อง การนำเสนอด้วยภาพ และการพูดนำเสนอ (Story Telling/ Visual Communication/ Pitching ) หลักสามประการนี้ทำให้การนำเสนอมีประสิทธิภาพ Workshop นี้จะให้ผู้ร่วมอบรมเตรียมการนำเสนอโครงการ

 

4 14:45-16:30 น. Pitching and Wrap Up

ให้ผู้ร่วมอบรมขึ้นนำเสนอผลงานตามเวลาที่กำหนดโดยเหมือนกับการนำเสนอผลงานเชิงนวัตกรรมจริง และวิทยากรทำการ Comment เพื่อปรับปรุงการนำเสนอ กระบวนการทั้งหมดนี้จะทำให้ผู้ร่วมอบรมพร้อมที่จะคิด สร้าง และนำเสนอโครงการนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้บริหาร
  • ผู้จัดการ
  • หัวหน้างาน

(จำนวนประมาณไม่เกิน 30 คน)

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

 

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 20 : ปฏิบัติ 80

บรรยาย  ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ  วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 

  • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Presentation) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Please follow and like us:
SHARE