Infographic vector created by freepik - www.freepik.com

 

โดย ผศ. ดร. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ

      วิทยากร ที่ปรึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัย

       ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบัน KCT Academy 

 

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

การคิดและการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในธุรกิจปัจจุบัน ผู้ที่สามารถคิดและสื่อสารได้ชัดเจนจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Mindmap และ Visual Thinking คือกระบวนการที่จะช่วยให้เราคิดอย่างเห็นภาพชัดเจน ถ่ายทอดความคิด เห็นความเชื่อมโยงของเหตุและผล และนำไปสู่การสร้างความคิดใหม่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลากรในองค์กรนแง่ของการคิดแก้ปัญหา และสื่อสารทำให้ช่วยพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบัน Mindmap และ Visual Thinking มีการประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆมากมาย หลักสูตรของ KCT Academy ออกแบบให้เหมาะสมสำหรับเชิงธุรกิจและองค์กร ฝึกอบรม KCT ใช้ Workshop เป็นหลักเพื่อให้ผู้เรียนได้ความเข้าใจ และออกแบบเคสกรณีศึกษาและแนวทางการสอนให้เข้ากับบริบทขององค์กรของลูกค้าเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติกับงานจริงได้มากที่สุด

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการใช้ภาพเพื่อการสื่อสาร การสื่อสารและการถ่ายทอดความคิด การเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆ การจับประเด็นที่สำคัญ
 2. ผู้เข้าอบรมฝึก Mind map & Visual Thinking ขั้นพื้นฐานคือ การใช้สัญลักษณ์ (Symbolic) การวาดสิ่งของ การใช้ลูกศรชี้ การใช้กรอบคำพูด การวาดภาพแสดงอารมณ์
 3. ผู้เข้าอบรมฝึก Mind map & Visual Thinking ขั้น Advanced ขึ้น คือ การจับประเด็นสำคัญจากเรื่องราว การวาดภาพแบบมีความสัมพันธ์และการเชื่อมโยง การวาดแผนภาพ (Diagram) การวาดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative) การสื่อสารถึงข้อมูล (Data Drawing) การวาดวัตถุและมีฉากหลัง (Scene Drawing) การ ฟัง-จับประเด็น และให้ผู้ฟังจดบันทึกด้วยภาพ (Visual Note-taking) การใช้ภาพช่วยเล่าเรื่อง (Storytelling)
 4. ผู้เข้าอบรมฝึกคิดคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและการแบ่งแยกสาเหตุ การวิเคราะห์ผลกระทบของปัญหาหาทางออกของปัญหาและการบริหารงาน
 5. ผู้เข้าอบรมฝึกวาดภาพใหญ่ Mind map & Visual Thinking จากกรณีศึกษาการแก้ปัญหาและบริหารงานที่เหมาะกับบริบทธุรกิจของตนเอง

 

 1. หัวข้อการฝึกอบรม
Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา
1 9:00-10:15 น. Mind map & Visual Thinking (Basics)

·       ลักษณะการคิดของมนุษย์ การใช้เหตุผล การสื่อสารและการถ่ายทอดความคิด การเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆ

·       การวาดภาพแบบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และการเชื่อมโยง การวาดแผนภาพ (Diagram) การวาดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative) การสื่อสารถึงข้อมูล (Data Drawing) การวาดวัตถุและมีฉากหลัง (Scene Drawing)

Workshop #1 การฝึก Drawing รูปทรงที่สามารถใช้ในการวาดสำหรับผู้ที่ไม่ถนัด Drawing ได้การวาดแบบใช้สัญลักษณ์ (Symbolic) การวาดสิ่งของ การใช้ลูกศรชี้  การวาดโดยใช้กรอบคำพูด การวาดแสดงอารมณ์

2 10:30-12:00 น. Mind map & Mind map & Visual Thinking (Advanced)

·       ขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงการใช้เหตุผลและสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทางวาดภาพ

·       มีสามรูปแบบคือ การ ฟัง-จับประเด็น และให้ผู้ฟังจดบันทึกด้วยภาพ (Visual Note-taking) การใช้ภาพช่วยเล่าเรื่อง (Storytelling)

Workshop#2  การวาดภาพเชื่อมโยงเรื่องราว

3 13:00-14.45 น. การคิดเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาและการบริหารงาน

·       การิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและการแบ่งแยกสาเหตุ

·       การวิเคราะห์ผลกระทบของปัญหา

·       การคิดเป็นระบบ (Systematic Thinking)เพื่อหาทางออกของปัญหาและการบริหารงาน

4 15:00-16:30 น. Workshop#3  กรณีศึกษาจริง และ การนำเสนองาน

·       วาดภาพใหญ่จากกรณีศึกษาการแก้ปัญหาและบริหารงานที่เหมาะกับบริบทธุรกิจของตนเอง นำเสนอผลงาน

·        วิทยากร Wrap up และ Discussion

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. ผู้นำและผู้บริหารระดับต้นขององค์กร
 2. ผู้บริหารและบุคลากรในสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
 3. บุคลากรในระดับปฏิบัติการที่นำไปปฏิบัติงาน (จำนวนประมาณ 30 คน)

ระยะเวลาการฝึกอบรม

การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นจำนวน 1 วัน (09.00 น. – 16.00 น.) โดยการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม ความท้าทายหรือวาระที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน (ตามความเหมาะสม)

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 20 : ปฏิบัติ 80

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Please follow and like us:
SHARE