โดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ                                                                                                                                                                     วิทยากร,ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย  

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประจำสถาบัน KCTAcademy                                   

                                                                                  

 ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม 

สิ่งที่ทำให้คนก้าวหน้าในการทำงานและประสบความสำเร็จเรื่องต่างๆในชีวิต ไม่ใช่เพียงมาจากความรู้คามสามารถหรือทักษะต่างๆ แต่โดยรากฐานมาจากจิตใจของตนเองที่ทำให้บุคคลคนนั้นเกิดความต้องการและตั้งใจที่จะก้าวไปเรียนรู้ความสามารถทักษะดังกล่าว ก้าวไปพัฒนาตนเองให้ยิ่งขึ้น  

ในปัจจุบันแนวทางการพัฒนาบุคลากรจึงมุ่งสร้างกรอบแนวความคิด (Mindset) ให้เป็นกรอบความคิดเพื่อความเติบโต แนวความคิด Persistence Mindset พลังแห่งความวิริยะอุตสาหะ จะทำให้คนมีมุมมองความคิดที่อดทนและก้าวข้ามผ่านอุปสรรค ไม่เลิกล้มกลางคัน มุ่งความสำเร็จ กล้าเรียนรู้ กล้าแก้ปัญหา ทดลองสิ่งใหม่ ก้าวข้ามความผิดพลาด พยายาม อดทนต่องานฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว มีมุมมองต่อการทำงาน ทำงานเชิงรุก ความพยายามและความสำเร็จในแง่บวก แนวความคิดนี้จะทำให้คนประสบความสำเร็จในงานและสร้างผลลัพธ์ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

หลักสูตร การสร้าง Persistence Mindset  ของ KCT Academy มุ่งสร้างให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในกรอบแนวความคิดถ่ายทอดผ่านการบรรยายและกิจกรรม Workshop ห้ผู้เข้าอบรมสร้างพลังด้วยตนเอง ผ่านหลักสามประการคือ ความรู้ความเข้าใจ วิธีการเชิงปฏิบัติ และการปรับปรุงพัฒนาจิตใจ  

 

วัตถุประสงค์ 

 1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานเรื่องกรอบความคิด Persistence Mindset  และกรอบความคิดแบบต่างๆในการดำรงชีวิตของมนุษย์และมีความเข้าใจในตนเอง 
 1. ผู้อบรมเข้าใจ มีความสามารถการเปลี่ยนแปลงตนเองได้ เพื่อความสำเร็จ 
 1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการเชิงปฏิบัติ พฤติกรรม นชีวิตประจำวัน การทำงานในการสร้าง Persistence Mindset ได้ 
 1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีสร้าง Persistence Mindset ให้ยั่งยืนในตนเอง 

 

หัวข้อการฝึกอบรม 

 

Session  ช่วงเวลา  รายละเอียดเนื้อหา 
1  9:00-10:15 น.  กรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล 

 • สร้างความเข้าใจเรื่องกรอบความคิดของบุคคลและรากฐานความคิด จิตใจและที่มาต่อพฤติกรรมต่างๆ 
 • อะไรบ้างที่ทำให้เกิดความท้อถอย หรือความมุ่งมั่นไปข้างหน้า 
 • ผลจากสภาพแวดล้อมภายนอกในสังคม อุปสรรค ความไม่แน่นอนในปัจจุบันและความท้าทาย 
 • Mindset ที่ดี ทีหลากหลายและร่วมสมัยในปัจจุบัน 
 • Workshop ทำให้เข้าใจกรอบความคิดของตนเอง  
2  10:30-12:00 น.  การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างกรอบความคิดแบบวิริยะอุตสาหะ Persistent Mindset ในใจตนเอง 

 • การเริ่มสร้างความเข้าใจว่าตนเองสามารถเปลี่ยนแปลงได้และเริ่มคิดเปลี่ยนตนเองให้มีแนวความคิดแบบวิริยะอุตสาหะและรูปแบบอื่นๆที่สามารสร้างพลังใจให้เกิดขึ้นได้ 
 • กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
 • Workshop การนำสู่การเปลี่ยนกรอบความคิดของตนเอง 
  (Open Your Mind and You can Change Yourself) 
     

 

3  13:00-14.30 น.  วิธีการเชิงปฏิบัติในการสร้าง Persistence Mindset  

 • วิธีการต่างๆ ทางกายภาพ เชิงปฏิบัติ ที่ใช้ ใการปรับชีวิตการทำงาน ปรับพฤติกรรมการทำงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การพูดคุย การปรับอารมณ์เมื่อพบสถานการณ์อุปสรรค 
 • การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ุมมองและการรับมือกับความท้อแท้ที่เป็นอุปสรรคตรงข้ามกับความอุตสาหะ 
 • Workshop การหาพฤติกรรมที่เหมาะสมสำหรับตนเอง 
4  14:45-16:0น.  การรักษา Persistence Mindset ให้ยั่งยืนในตนเอง 

 • การคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะยาว การวางแผนในอนาคต เพื่อสร้างความยั่งยืนทางความคิด 
 • แนวทางการรักษาสภาพความคิด Persistence วิระยะอุตสาหะ และ เรียกคืนความคิดเมื่อเกิดอาการท้อถอยขึ้น 
 •  Workshop Persistence Mindset เพื่อสร้างความยั่งยืนในรูปแบบของตัวท่านเอง (Persistence Mindset on Your Own Way) 

วิธีการฝึกอบรม 

บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop 

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ จำนวนประมาณ 30 คน 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน 

แนวทางที่ใช้ในการอบรม 

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 20 : ปฏิบัติ 80 

บรรยาย  ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม 

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิดผู้เข้าอบรมได้เข้าไป มีส่วนร่วม 

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบเพื่อเห็น ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น 

การเสวนาตีความวิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้ 

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที 
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยายกิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstormingการฝึกปฏิบัติการ (Work Shop)กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง 

Please follow and like us:
SHARE