หลักการและเหตุผล

การใช้เวลาอย่างคุ้มค่า คือ สิ่งที่แตกต่างระหว่างผู้ที่ประสบความสำเร็จกับบุคคลทั่วไปคือการวางแผนโดยละเอียดรอบคอบ และใช้เวลาในการมองภาพโดยรวมผลกระทบต่างๆอย่างละเอียดก่อนการลงมือปฏิบัติงาน การมองภาพรวมก่อนลงมือทำให้พวกเขาไม่พลาดจุดสำคัญทั้งทางด้านลำดับขั้นการทำงานและกลยุทธ์ต่างๆ การลงรายละเอียดในแผนงานของพวกเขามีความชัดเจนในด้านการจัดการเวลา ทำให้งานออกมาอย่างมีคุณภาพ เขาแยกเวลาวางแผนกับเวลาทำงานออกจากกันโดยชัดเจน และจะไม่วางแผนตามอารมณ์ของตัวเอง ซึ่งเคล็ดลับที่สำคัญนั่นการเตรียมตัว วางแผน และบริหารจัดการเวลาเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล และนี่คือสูตรสำเร็จที่จะทำให้การบริหารเวลาของคุณ พาคุณไปสู่ความสำเร็จเก็บพลังความคิดไว้ใช้ตัดสินใจในสิ่งที่สำคัญ

ในหลักสูตรการบริหารเวลานี้ กำหนดขึ้นเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ได้ใช้ศักยภาพตัวเองอย่างเต็มที่ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยการบริหารเวลา บริหารชีวิตให้กับตนเอง

วัตถุประสงค์

  1. เพี่อสร้างทีมงานให้มีทักษะในการบริหารเวลา เพื่อความสำเร็จในการทำงานงาน และชีวิต และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้าทายที่ต้องจัดการให้สำเร็จตามกำหนดการ
  2. เพื่อเรียนรู้เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ
  3. เพื่อพัฒนาให้ทีมงานแต่ละคนสามารถสร้างคุณค่าของตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ โดยการดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  4. เพื่อส่งเสริมให้ทีมงานแต่ละคนสามารถค้นหาแนวทางในการทำงานที่เป็นแนวทางของตัวเอง

 

 

เนื้อหาหลักสูตร

ช่วงเวลา หัวข้อ รายละเอียด
09:00 – 10:30 Principles of Time Management & Attitude ·        ความจำเป็นของการบริหารเวลาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

·        กรณีศึกษา องค์กรที่ประสพความสำเร็จและล้มเหลวในการจัดการบริหารเวลาความการเปลี่ยนแปลง

·        เราควรใช้เวลากับเรื่องอะไรบ้าง?

ทัศนคติที่ช่วยในการบริหารเวลา

·        การรู้จักตนเอง(Self-Awareness) รู้จักและเข้าใจตัวเองและสถานการณ์จริง

·        การสร้างทัศนคติแบบยืดหยุ่น (Resilience Mindset)

·        จัดการความเครียดได้เหมาะสม

10:45 – 12:00 Managerial Time Planning Skill ·        การบริหารเวลาด้วยทฤษฎี Pomodoro Technique และ Time Matrix Grid

Workshop ฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะการลำดับความสำคัญ

13:00 – 14:30 Time Planning Skill & Tool •       การรับมือสิ่งเร้าภายนอกที่ทำให้เราเสียเวลา

-โทรศัพท์

-แขกที่ไม่ได้นัดหมาย

-การประชุม

-E-mail

•       Weekly Planner เครื่องมือเพื่อวางแผนการใช้เวลา แบบ Proactive ตามแนวทาง Prof. Stephen convey

•       เครื่องมือยุคใหม่ และ Mobile Application เพื่อการบริหารเวลา

14:45 – 16:00 Workshop •       การวางแผนตารางพักผ่อน

•       เทคนิคการจัดเวลาอย่างเหมาะสมกับการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว

 Workshop  จัดตารางเวลาให้สมดุลทั้งงานและชีวิตส่วนตัว

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคนในองค์กร จำนวน ไม่เกิน 30 ท่าน

 

ระยะเวลาของหลักสูตร   1 วัน (6ชม.)

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 30 : ปฏิบัติ 70

บรรยาย                             ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ   เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

  • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
Please follow and like us:
SHARE