ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม 

IOT ก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในความก้าวหน้าของธุรกิจ ประกอบกับหนึ่งในสถานการณ์ COVIDs-19 ที่มีคามเปลี่ยนแปลงทุกวัน ทำให้เกิดกระแสการแข่งขันที่เชี่ยวกราดกว่าเดิม ในความเป็นจริงตามการศึกษาพบว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทำให้ธุรกิจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจมาก ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความสามารถในนำเทคโนโลยี IOT ของผู้บริหารและหัวหน้างานในแต่ละระดับ ซึ่งเราสามารถเสริมความแข็งแกร่ง โดยการเพิ่มองค์ความรู้ ด้าน IOT ให้แก่ ผู้บริหาร IOT สำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ให้มีศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขันได้ดีขึ้น  

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะนำเสนอโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการบริหารงาน IOT ทั้งภาครเอกชนและภาครัฐมากกว่า 10 ปี ที่พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์จริง และนำองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคที่สำคัญ มาส่งเสริมให้องค์กรมีความสามารถสร้างทีมขายที่สร้างผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิม 

 

วัตถุประสงค์ 

 • เพื่อมีความรู้ และทำความเข้าใจกับเทคโนโลยี IOT เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขัน 
 • เพื่อฝึกฝนทำความเข้าใจกับ IOT ที่มีผลกระทบกับรกระบวนการผลิต และวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในภายนอกที่มีผลต่อ IOT และการทำงานขององค์กร  

 

วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล 

ลักษณะของการอบรมเป็นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนฟังมีพื้นฐานความรู้  

หัวข้อการฝึกอบรม 

 • คำอธิบายเนื้อหาวิชา 

ช่วงที่   

 • เข้าใจองค์ประกอบของเทคโนโลยี Internet of Things คืออะไร 
 • วิวัฒนาการความเป็นมาของ Internet of Things กับกระแสโลก 
 • แนวโน้มความต้องการใช้เทคโนโลยี Internet of Things ในปี 2025  
 • ผู้ขาย/ผู้ผลิตทั่วโลกในปัจจุบัน ในตลาด IoT  
 • Internet of Things เชื่อมโยงกับ Big Data, Mega Data, Artificial Intelligent and BlockChain อย่างไร  
 • เทคโนโลยี Internet of things เชิงประยุกต์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
 • ด้านความปลอดภัยระดับเมือง 
 • ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร 
 • ด้านการแพทย์ การรักษาและยา 
 • ด้านการศึกษาและงานวิจัย  
 • ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 • ด้านโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต 
 • ด้านการเงินการประกันภัย 
 • ด้านธุรกิจท่องเที่ยวและกีฬา 
 • ด้านพลังงาน น้ำ ลม ไฟ แสงอาทิตย์ เหมืองแร่ และน้ำมัน 
 • ด้านหุ่นยนต์ ไร้คนบังคับ (Unman Autonomous Vehicle) 
 • ปัญหาและอุปสรรคในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคตของ Internet of Things 
 • Internet of Things Technology ที่ยั่งยืนของธุรกิจในยุค Disruptive 

ช่วงที่  

 • อธิบายวิธีการเริ่มต้น/เสริมเทคโนโลยีให้กับองค์กร 
 • เริ่มต้น IoT อย่างไรบ้าง 
 • พิจารณาสำรวจสิ่งปัจจุบัน 
 • คลังข้อมูลกลาง 
 • Application ที่เหมาะสมกับองค์กร  
 • เครือข่าย 
 • สิ่งที่ต้องการวัด/เก็บข้อมูล  
 • เป้าหมายสิ่งที่ต้องการจะได้รับ 
 • การตั้งเป้าหมาย และการตั้งงบประมาณ  
 • การลงทุน ระยะเวลาคุ้มทุน ระยะเวลากำไร 
 • เลือกบุคลากรที่เหมาะสม (ทีมงาน/ผู้รับผิดชอบ) 
 • เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ได้ภาคปฏิบัติจริง ในระยะเวลาที่เหมาะสม 
 • สรุปการลงทุน/ผลกำไร/ผลของประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น   
 • วิธีการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีด้าน IoT วิเคราะห์อย่างไรว่าประสบความสำเร็จ 

ช่วงที่ 34 การบริหารจัดการด้านพลังงาน  การบริหารจัดกการด้านโรงงาน และอุตสาหกรรมการผลิต 

 • บริหารงบประมาณ อย่างไรให้คุ้ม ทั้งต้นทุนและดอกเบี้ย รวมถึงการตั้งงบประมาณที่ไม่บานปลาย  
 • ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 • ตัวอย่างโครงการ IoT กับพลังงานแสงอาทิตย์ และ Smart IoT  
 • ความท้าทายในสภาวะวิกฤตหลัง COVID-19 
 • ความท้าทายด้านการบริหารจัดการโรงงานและอุตสาหกรรมการผลิต 
 • ตัวอย่างโครงการ IoT กับการบริหารจัดกการโรงงานและอุตสาหกรรมการผลิต 
 • การจัดการลงทุนและระยะเวลาผลประกอบการด้วยการใช้ Energy IoT Platform  
 • การวิเคราะห์ การดูข้อมูลย้อนหลัง และการคาดการณ์อนาคตเพื่อการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงองค์กร 

Workshop :    กรณีศึกษาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ผู้เกี่ยวข้องในระดับบริหารงาน จำนวน 30 คน 

(เพื่อประสิทธิภาพการเรียนที่เข้มข้นคนเรียนไม่ควรเกิน 30  35 คน เนื่องจากออกแบบมาเฉพาะแต่ละองค์กร) 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน 

 

แนวทางที่ใช้ในการอบรม 

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 60 : ปฏิบัติ 40 

บรรยาย  ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม 

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิดผู้เข้าอบรมได้เข้าไป มีส่วนร่วม 

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบเพื่อเห็น ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น 

การเสวนาตีความวิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้ 

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที 
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยายกิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstormingการฝึกปฏิบัติการ (Work Shop)กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
Please follow and like us:
SHARE