ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม 

 ทักษะในการจัดการทีมเสมือนจริงอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน เพราะไม่เพียงช่วยในการลดต้นทุนของการทำงาน แต่ยังสร้างความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานเนื่องจากสมาชิกในทีมมีอิสระในการเลือกพื้นที่ทางกายภาพและสภาพแวดล้อมที่ต้องการสำหรับการทำงานตามความสะดวกสบายของตนเอง ทำให้การจัดการจากระยะไกลเป็นมากกว่าการใช้นโยบายการทำงานจากที่บ้าน แต่คือการสร้างนโยบายการทำงานระยะไกล การใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำงานระยะไกลและเทคนิคเตรียมทีมของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ 

การอบรมของ KCT Academy เน้นที่การทำ Workshop เพราะจะทำให้ผู้อบรมเข้าใจจากการลงมือปฏิบัติและนำไปใช้งานได้จริงอย่างรวดเร็ว 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความเป็นผู้นำในสภาพแวดล้อมที่ต้องทำงานจากระยะไกล 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสร้างวัฒนธรรมและแนวปฏิบัติขององค์กรที่ห่างไกล 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีหลักประเมินความพร้อมของทีมและผู้จัดการและการเตรียมการสำหรับการทำงานระยะไกล 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนเลือกใช้กลยุทธ์พื้นฐานสำหรับการทำงานระยะไกล 

หัวข้การฝึกอบรม 

ลำดับ  เวลา  หัวข้อการสอน 
1.  09.00  10.30  ข้อดีและข้อเสียของการทำงานผ่านการสื่อสารทางไกล (Advantage &Disadvantage of Telecommuting) 

 • ข้อดีและข้อเสียของการผ่านการสื่อสารทางไกลสำหรับพนักงาน บริษัท และสังคม Advantage &Disadvantage of Telecommuting For employees, Company & Society 
 • ความแตกต่าง และความสำคัญของ การทำงานผ่านการสื่อสารทางไกลกับการทำงานจากที่บ้าน (Telecommuting vs Work from home) 
 • ภาวะผู้นำในสภาพแวดล้อมที่ต้องทำงานจากระยะไกล 

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาองค์กรระดับโลก การบริหารการทำงานระยะไกล 

กลยุทธ์ในการเพิ่มผลผลิตของพนักงานจากระยะไกล (The strategy to increase the productivity of their remote workforce) 

 • วิธีวิเคราะห์งานที่ทำโดยพนักงานระยะไกลของคุณ 
 • ออกแบบและจัดการเวิร์กโฟลว์สำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับความสามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารของคนแต่ละGeneration 
 • Millennials 
 • Genx 

 

2.  10.45 12.00  เทคนิคปรับใช้กลยุทธ์การทำงานจากที่บ้าน (Deploying work-from-home strategy  

 • การออกแบบการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการทำงาน 
 • เคล็ดลับในการจัดการการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการทำงาน 

แนวทางทำงานร่วมกับทีมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง(Collaborate with all your team)  

 • เทคนิคการจัดตารางเวลาทำงานและการตรวจสอบเวลาทำงาน 
 • วิธีสร้างสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวและผลผลิตวิธีทำงานร่วมกันและจัดการงานที่ทำโดยพนักงานที่อยู่ห่างไกลของคุณ 
 • วิธีบูรณาการกับโซเชียลมีเดีย 
 • หลัการเลือกช่องทางการสนทนา/สื่อสารสำหรับทีมหรือต่อโครงการวิธีใช้ข้อความส่วนตัวสำหรับการสนทนาส่วนตัว 
 • แรงจูงใจจากระยะไกล: ช่วยให้ทีมเสมือนของคุณมีพลัง 

เสวนาแลกเปลี่ยนทัศนะกับผู้เรียน แนวทางการบูรณาการทุกภาคส่วน ของในการทำงานออกแบบการทำงานและการควบคุมงานจากระยะไกล 

 

3.  09.00  12.00  การกำหนด KPI เพื่อควบคุมแลประเมินประสิทธิภาพการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home/ Telecommuting Performance Management KPIs) 

 • วิธีตรวจสอบงานที่ทำโดยพนักงานระยะไกลของคุณ 
 • หลักการประเมินความสามารถในการทำงานระยะไกลรายบุคคล (Self-evaluation) 
 • หลักการประเมินประสิทธิภาพของผู้จัดการในการบริหารการทำงานระยะไกล (การทำงานร่วมกันของทีม / ความพร้อมในการทำงาน / การสื่อสาร) 
 • หลักการประเมินการส่งมอบผลงาน (ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม / ความพร้อมในช่วงเวลาทำการ) 
 • แนวทางการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน (การประเมินตนเอง) 

Workshop : ออกแบบ KPI เพื่อควบคุมแลประเมินประสิทธิภาพการทำงานจากที่บ้าน 

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 • ระดับบริหาร  
 • ผู้จัดการ ,หัวหน้างาน 
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานพนักงาน 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 

การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นจำนวน 3 วัน (09.00 น. – 12.00 น.) โดยการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม ความท้าทายหรือวาระที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน (ตามความเหมาะสม) 

แนวทางที่ใช้ในการอบรม 

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 60 : ปฏิบัติ 40 

บรรยาย   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม 

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป มีส่วนร่วม 

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ เพื่อเห็น ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น 

การเสวนาตีความ วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้ 

 

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที 
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยายกิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstormingการฝึกปฏิบัติการ (Work Shop)กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง 

Please follow and like us:
SHARE