โดย 

อ.ไกรกิติ ทิพกนก  ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy 

ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ  ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบัน KCT Academy 

วิทยากร,ทีปรึกษา และเจ้าของธุรกิจ ,วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy 

 ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทำให้โอกาสทางธุรกิจเกิดขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจทางด้าน IT และ Digital ทำให้มีผู้ประกอบการเกิดขึ้นมากมาย  สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการเหล่านี้ควรทราบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มสร้างธุรกิจได้ไม่นานหรือดำเนินธุรกิจมาระยะหนึ่งแล้ว คือ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อสามารถพัฒนาธุรกิจของตนเองให้แข็งแรงและสามารถขยายธุรกิจออกไปได้อย่างยั่งยืน 

หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อความสำเร็จ สำหรับกิจการด้าน Digital” หรือ Entrepreneurship Development for Success for Digital Business” ของ KCT ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบธุรกิจด้าน Digital  (บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ / การตลาดออนไลน์ / รับจ้างทำระบบ Network เป็นต้น) หลักสูตรครอบคลุมในทุกด้าน โดยใช้แนวความคิดในการบริหารงานสมัยใหม่และโมเดลเพื่อการพัฒนาธุรกิจใหม่มาปรับใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ 

Business Model Canvas (BMC) เป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถมองธุรกิจของตนเองได้อย่างชัดเจนในแผ่นเดียว ทำให้ทีมงานรับรู้รูปแบบของธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความรวดเร็วในการตัดสินใจ การบริหารงาน การปฏิบัติงานของทีมงานรวมถึงการแก้ปัญหาจากแนวทางเดียวกัน เป็นเครื่องมือสมัยใหม่ที่เหมาะต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยทาง KCT ใช้โมเดล BMC เป็นหัวใจของการอบรมโดยปรับให้เข้ากับบริบทของผู้ประกอบการทางด้าน IT และ Digital 

                             Business Model Canvas (Osterwalder, Pigneur & al. 2010             

ส่วนประกอบต่างๆของ Business Model Canvas ประกอบด้วย 

 1. Value Propositions คุณค่าที่ลูกค้าได้รับจากธุรกิจ จริงๆแล้วคุณค่าที่ลูกค้าต้องการและได้รับอย่างแท้จริงคืออะไร มีกี่รูปแบบ และธุรกิจสามารถสร้างคุณค่าอะไรให้ลูกค้าได้ 
 1. Customer Segment กลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน คุณค่าที่ธุรกิจมีถูกส่งมอบให้ใครได้บ้างและใครเป็นลูกค้าที่แท้จริง ลูกค้ามีเพียงกลุ่มเดียว หรือหลายกลุ่ม 
 1. Channels ช่องทางที่ลูกค้าสามารถรับรู้คุณค่า รับสินค้าหรือบริการของธุรกิจได้ 
 1. Customer Relationships เรื่องความสัมพันธ์กับลูกค้า ได้แก่การให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ตอบปัญหาต่างๆ 
 1. Revenue Streams รูปแบบรายได้ของธุรกิจ รายได้หลัก รายได้รอง สินค้าหรือบริการ การจัดเก็บรายได้จากช่องทางต่างๆ 
 1.  Key Resources ทรัพยากรของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรบุคคล จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ ทรัพยากรจะถูกใช้เปลี่ยนเป็นคุณค่าที่ลูกค้าได้รับผ่านกระบวนการ 
 1. Key Activities กระบวนการและกิจกรรมที่ธุรกิจต้องทำ โดยหลักคือกระบวนการผลิต รวมถึงกระบวนการสนับสนุนทั้งหลายเพื่อให้ธุรกิจสามารถทำงานได้จริง จะมีความเชื่อโยงกับ Resource ที่จำเป็นเพื่อสร้างกิจกรรมทางธุรกิจขึ้นมา 
 1. Key Partners พันธมิตรทางการค้า หลักๆคือนำส่งวัตถุดิบหรือทรัพยากร ประสานงาน ช่วยเหลือ ปรึกษาร่วมมือกัน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.  Cost Structure โครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่าย มีทั้งเงินลงทุน ค่าใช้จ่ายคงที่ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ค่าใช้จ่ายผันแปรตามจำนวนการผลิต การเข้าใจในโครงสร้างต้นทุนจะทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจในธุรกิจและการตั้งราคาสินค้า 

 

แนวทางหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการของ KCT 

จากประสบการณ์ของทีมวิทยากรของ KCT ซึ่งเป็นทั้งเจ้าของกิจการ ผู้บริหารในองค์กร และเป็นผู้ปฏิบัติจริง ทำให้เล็งเห็นถึงประเด็นสำคัญของการออกแบบการฝึกอบรมโดย หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการของ KCT พัฒนาโดยอาศัยหลัก 3 ประการดังนี้ 

 1. ใช้ Business Model Canvas (BMC) โดยให้ความรู้ความเข้าใจแต่ละหัวข้ออย่างแท้จริง 

ในปัจจุบัน BMC ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย และเป็นแนวทางโครงร่าง (Framework) ที่ดี แต่จะมีประสิทธิภาพเต็มที่ไม่ได้หากผู้ใช้งาน Canvas ไม่มีความรู้พื้นฐาน ตัวอย่าง และการเชื่อมโยงแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน ทีมวิทยากรจะลงในรายละเอียดในแต่ละประเด็น 

 1. ในรายละเอียดมีหัวข้อที่ผู้ประกอบการควร?ทราบครอบคลุมภายใต้กรอบ BMC  

ภายใต้กรอบ BMC ในรายละเอียดจะมีหัวข้อที่ผู้ประกอบการควรจะทราบเพื่อการทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง KCT บรรจุลงในหลักสูตรอย่างครบถ้วน ได้แก่ 

 • ภาพรวมของการเป็นผู้ประกอบการ 
 • การวิเคราะห์คุณค่าและการวิเคราะห์ลูกค้า  
 • การออกแบบกระบวนการให้บริการและการปรับปรุงกระบวนการ 
 • การจัดองค์กรและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ MBO OKR 
 • ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการจูงใจทีมงาน  
 • การขายและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) 
 • การสร้างพันธมิตรทางการค้าและ การเจรจาต่อรองธุรกิจ 
 • การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย และการประชาสัมพันธ์ 
 • การบัญชีต้นทุน การบัญชีบริหาร หลักภาษี สำหรับธุรกิจ 
 • การติดต่อสื่อสารและการขาย 
 1. ใช้การทำ Workshop ด้วยแนวทาง พัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น 

ในแต่ละหัวข้อ วิทยากรจะใช้การบรรยายเป็นตัวนำ และทำให้ผู้รับการอบรมได้เข้าใจ ผ่าน Workshop หลังการบรรยายในแต่ละหัวข้อ โดย Workshop มิใช่เพียงการวิเคราะห์สิ่งที่ผู้ประกอบการทำธุรกิจอยู่ ใช้หลักการตั้งคำถามที่ถูกต้อง เพื่อค้นหา แนวทางการพัฒนาธุรกิจให้ดี แข็งแรงและเติบโตยิ่งขึ้น  

 

วัตถุประสงค์ 

 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจภาพรวมของการเป็นผู้ประกอบการและเข้าใจแนวความคิด Business Model Canvas เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจของตนเอง 
 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการวิเคราะห์คุณค่าและการวิเคราะห์ลูกค้า  
 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการออกแบบกระบวนการให้บริการและการปรับปรุงกระบวนการ 
 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการจัดองค์กรและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  
 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการจูงใจทีมงาน  
 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการขายและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) 
 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการสร้างพันธมิตรทางการค้าและ การเจรจาต่อรองธุรกิจ 
 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการจัดการทรัพยากรและการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย และการประชาสัมพันธ์ 
 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการบัญชีต้นทุน การบัญชีบริหาร หลักภาษี สำหรับธุรกิจ 
 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการสื่อสารและนำเสนอเพื่อธุรกิจ 
 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจภาพรวมและแนวทางในการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างธุรกิจของตนเองให้แข็งแกร่งขึ้น 

หัวข้อการฝึกอบรม 

วันที่ 1 Overview Value and Customer Segmentation 

ภาพรวม การวิเคราะห์คุณค่า และการวิเคราะห์ลูกค้า 

Session  ช่วงเวลา  รายละเอียดเนื้อหา 
1  9:00-10:30 น.  ภาพรวมของการเป็นผู้ประกอบการ 

 • ปูพื้นฐานให้ผู้อบรมเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะต้องทราบเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดในหัวข้อที่จัดอบรมทั้ง 
 • ลักษณะเฉพาะของธุรกิจประเภทต่างๆ การขายสินค้าหรือบริการและธุรกิจที่ผู้อบรมทำอยู่  
 • ภาพรวมของเครื่องมือหลักที่ใช้คือ Business Model Canvas และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องต่างๆ  
 • การคิดของผู้ประกอบการ 
2  10:45-12:00 น.  วิเคราะห์ลูกค้าและคุณค่าที่ลูกค้าได้รับจากธุรกิจ 

 • หลักการวิเคราะห์ลูกค้าและคุณค่า การแบ่งกลุ่มลูกค้า กลุ่มลูกค้าหลัก กลุ่มลูกค้ารอง กลุ่มที่มีผลต่อการซื้อของลูกค้า กระบวนการการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของลูกค้า ลูกค้าแบบ B to B/ B to C 
 • STP Analysis (Segmentation/Targeting/Positioning) 
 • การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการแต่ละประเภทของลูกค้า 
3  13:00-14.30 น.  Workshop การวิเคราะห์ลูกค้าและคุณค่าแบบเจาะลึก  

 • การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าแบบเจาะลึก (Customer Insight by Empathize Workshop) 
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อลูกค้า 
4  14:45-16:00 น.  Workshop การวิเคราะห์ลูกค้าและคุณค่าแบบเจาะลึก (ต่อ) 

 • การวิเคราะห์ลูกค้าและการนำเสนอคุณค่า ด้วยเครื่องมือ Value Proposition and Customer Journey 

วันที่ 2 Service Process Design and Process Improvement  

การออกแบบกระบวนการให้บริการและการปรับปรุงกระบวนการ 

Session  ช่วงเวลา  รายละเอียดเนื้อหา 
1  9:00-10:30 น.  การออกแบบกระบวนการให้บริการ 

 • หลักการออกแบบกระบวนการให้บริการ 
 • Process and Function Analysis 
 • หลักการออกแบบตัวชี้วัดในกระบวนการ 
2  10:45-12:00 น.  Workshop การออกแบบกระบวนการให้บริการ 

 • Service Design Workshop เพื่อการสร้างจุดเด่นในการให้บริการลูกค้า 
3  13:00-14.30 น.  การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้บริการ 

 • การวิเคราะห์กระบวนการ การหาจุดแข็งของงองค์กรเพื่อการพัฒนาและปัญหาที่เกิดขึ้น 
 • การปรับปรุงกระบวนการด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น Lean Management, 5S, Kaizen, 7 Waste, etc 
4  14:45-16:00 น.  Workshop การปรับปรุงกระบวนการให้บริการ 

 • Process Improvement Workshop 

วันที่ Organization and Administration  

การจัดองค์กรและการบริหารงานเพื่อองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

Session  ช่วงเวลา  รายละเอียดเนื้อหา 
1  9:00-10:30 น. 
 • การบริหารงานโดยใช้เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ 
 •  Management by Objectives               
 • หลักการบริหารงานองค์กร 
 • หลักการวางแผนงาน 
 • การจัดส่วนงาน  (Organization) 
2  10:45-12:00 น. 
 • การจัดกำหนดหน้าที่  (Staffing) 
 • การอำนวยการ        ( Directing) 
 • การประสานงาน  ( Co-ordinating))                                        
3  13:00-14.30 น. 
 • การรายงาน  ( Reporting )     
 • การงบประมาณ    ( Budgeting )          
 • การบริหารจัดการด้วยเทคนิค OKR (Objectives & Key Results)                             
4  14:45-16:00 น. 
 • Workshop การบริหารจัดการองค์การ  

วันที่ Leadership Teamwork and Motivation  

ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการจูงใจทีมงาน  

Session  ช่วงเวลา  รายละเอียดเนื้อหา 
1  9:00-10:30 น.  ภาวะผู้นำ (Leadership) 

 • ภาวะผู้นำสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 
 • สปิริตและ จิตวิญญาณที่ดีและหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของผู้นำ 
2  10:45-12:00 น.  การบริหารงานเพื่อสร้างทีมงาน   

 • การสร้างทีมความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อประสิทธิภาพในการสร้างผลลัพธ์ 
 • ศิลปะการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับผู้นำ 
 • Leadership and Team Workshop 
3  13:00-14.30 น.  การจูงใจทีมงาน 

 • การจูงใจทีมงานรูปแบบต่างๆ 
 • หลักการนำและการเคลื่อนใจคน (Effectual Mobilizing Enabler) 
4  14:45-16:00 น. 
 • Motivation Workshop  

วันที่ Selling and Customer Relationship Management 

การขายและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 

Session  ช่วงเวลา  รายละเอียดเนื้อหา 
1  9:00-10:30 น.  เทคนิคการขายเพื่อความสำเร็จ 

 • มารยาทการขายและบุคลิกภาพการแต่งกายที่เหมาะสมกับวาระโอกาส 
 • เทคนิคการตั้งคำถามและการฟัง 
 • รูปแบบการยื่นข้อเสนอ ที่ เรียบง่าย ชัดเจน และมีตรรกะ 
 • วางตัวเองเหนือคู่แข่งด้วยข้อเสนอของคุณ 
 • วิธีเปิดประเด็นเพื่อนำสู่การเสนอขาย 
 • ทักษะการนำเสนอเชิงรุก 
 • การนำเสนอแบบแพคเกจ และวิธีการยื่นข้อเสนอทางเลือกให้ลูกค้าพิจารณาพร้อมกันหลายรายการ 
 • การร่างสัญญาการขายของคุณ 
2  10:45-12:00 น.  การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยวิธีต่างๆ 

 • การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า การเชื่อมโยงกับลูกค้าด้วยรูปแบบต่างๆ  
 • วิธีการให้ความช่วยเหลือลูกค้าการบริการหลังการขาย  
 • การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
3  13:00-14.30 น.  การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าแบบเจาะลึก 

 • การพูดคุยกับลูกค้า การสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี 
 • การทำให้ลูกค้าซื้อซ้ำ การสร้างความจงรักภักดี (Loyalty)  
 • การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่และการดูแลลูกค้าเก่า 
4  14:45-16:00 น.  Workshop การออกแบบสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

 • Customer Relationship Map  
 • การพัฒนาปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า 

วันที่ Partnership and Negotiations  

การสร้างพันธมิตรทางการค้าและ การเจรจาต่อรองธุรกิจ 

Session  ช่วงเวลา  รายละเอียดเนื้อหา 
1  9:00-10:30 น.  Business Partnership 

 • รูปแบบความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น หุ้นส่วน คู่แข่ง ความร่วมมือ ผลประโยชน์ต่างตอบแทน 
 • การสร้างพันธมิตรทางการค้า 
2  10:45-12:00 น.  การวิเคราะห์การเจรจาต่อรองทางต่อรองธุรกิจ 

 • การวิเคราะห์ตนเองและคู่เจรจาเพื่อค้นหาความต้องการของทั้งสองฝ่าย 
 • การหาจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณในฐานะผู้เจรจา 
 • หลักจิตวิทยาการเจรจาต่อรอง การรู้จักคู่ต่อสู้ของคุณ 
 • หลักการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของคู่เจรจา 
 • การเตรียมการเจรจาต่อรอง 
3  13:00-14.30 น.  เทคนิคการเจรจาต่อรองธุรกิจ 

 • เทคนิคการเจรจาต่อรองรูปแบบต่างๆ 
 • เราจะอ่านความคิดคู่เจรจาอย่างแม่นยำผ่านการทำความเข้าใจภาษากาย 
 • วิธีการใช้ภาษากายของคุณเองเพื่อเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพมาก 
 • Feel Good factor การสร้างบรรยากาศที่เอื้อแก่การเจรจา 
4  14:45-16:00 น.  Workshop การเจรจาต่อรอง 

วันที่ 7 Channel Management–Distribution Channel and Communication Channel 

การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย – การใช้ช่องทางการกระจายสินค้าบริการ และช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ 

Session  ช่วงเวลา  รายละเอียดเนื้อหา 
1  9:00-10:30 น.  ่องทางการจัดจำหน่าย 

 • ช่องทางการจัดจำหน่าย การกระจายสินค้า และนำสินค้าและบริการให้เข้าถึงลูกค้าในรูปแบบ สำหรับสินค้าและบริการการค้าปลีก การค้าส่ง การใช้ตัวแทนจำหน่าย  
 • ความเข้าใจเรื่องซัพพลายเชน (Supply chain Management) 
 • กรณีศึกษา 
2  10:45-12:00 น. 
 • Workshop Distribution Channel Mapping 
3  13:00-14.30 น.  ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์  

 • Integration Marketing Communication (IMC) 
 • การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การใช้ส่วนลด กลยุทธ์การตั้งราคา การใช้พนักงานขาย เทคนิคการใช้สื่อรูปแบบต่างๆ   
 • ทักษะการเล่าเรื่องเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
4  14:45-16:00 น. 
 • Workshop Integration Marketing Communication (IMC) 

วันที่ 8 Resource Management  and Risk Management 

การจัดการทรัพยากรเพื่อธุรกิจ และการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

Session  ช่วงเวลา  รายละเอียดเนื้อหา 
1  9:00-10:30 น.  การวางแผนโครงการและทรัพยากร 

 • ลักษณะของทรัพยกรประเภทต่าง วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพยากรบุคคล และทรัพยกรอื่นๆ  
 • การจัดหาทรัพยร (Procurement) 
 • การวางแผนงานการใช้ทรัพยากร (Resource Planning) 
 • การคิดค่าเสื่อมราคาและการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ 
2  10:45-12:00 น.  การจัดการสินค้าคงคลังและ(Inventory Control) เพื่อลดต้นทุน 

 • กรณีศึกษาสินค้าคงคลัง 
3  13:00-14.30 น.  การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Business Risk Management) 

 • การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก 
 • การเตรียมการเพื่อางแผนฉุกเฉิน 
4  14:45-16:00 น. 
 • Workshop การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

วันที่ 9 การบัญชีต้นทุน การบัญชีบริหาร หลักภาษี สำหรับธุรกิจ 

Session  ช่วงเวลา  รายละเอียดเนื้อหา 
1  9:00-10:30 น. 
 • หลักการบัญชีเบื้องต้น 
 • ประเภทของบัญชี การลงบัญชี 
2  10:45-12:00 น. 
 • การบัญชีต้นทุน 
3  13:00-14.30 น. 
 • การบัญชีบริหาร  
 • การวิเคราะห์คัวเลขทางบัญชีเพื่อธุรกิจ 
4  14:45-16:00 น. 
 • หลักภาษีอากรสำหรับธุรกิจ 

วันที่ 10 Business Innovation and Presentation 

นวัตกรรมทางธุรกิจและการนำเสนอผลงาน 

Session  ช่วงเวลา  รายละเอียดเนื้อหา 
1  9:00-10:30 น. 
 • นวัตกรรมทางธุรกิจสมัยใหม่ (Innovation) 
 • การบริหารธุรกิจในบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง (Changing Environment) 
2  10:45-12:00 น. 
 • ทบทวน ภาพรวมของการอบรมทั้ง 10 วัน 
 • ทบทวนหลักการของ Business Model Canvas 
 • ทักษะการนำเสนอบริษัทและ Presentation ทางธุรกิจ 
3  13:00-14.30 น. 
 • การนำเสนองานของผู้เข้าร่วมอบรม 
4  14:45-16:00 น. 
 • การนำเสนองานของผู้เข้าร่วมอบรม 
 • สรุปภาพรวมของการอบรม 
 • Wrapping Up 

วิธีการฝึกอบรม 

บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop 

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จำนวนประมาณ 30 คน 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 10 วัน 

 

แนวทางที่ใช้ในการอบรม 

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 20 : ปฏิบัติ 80 

บรรยาย   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม 

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป มีส่วนร่วม 

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ เพื่อเห็น ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น 

การเสวนาตีความ วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้ 

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที 
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยายกิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstormingการฝึกปฏิบัติการ (Work Shop)กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง 
Please follow and like us:
SHARE