เพิ่มยอดขายและขยายตลาดด้วยหลักคิดเชิงอนาคต

หลักสูตร
เพิ่มยอดขายและขยายตลาดด้วยหลักคิดเชิงอนาคต
(Rapid Sales Growth :Futuristic Sales & Marketing Strategies)

หลักการ/แนวคิด

ในยุคนี้ที่ทุกคนช่วงชิงลูกค้าทั้งOn ground และ On line ทำให้คู่แข่งของเราเพิ่มจำนวนขึ้นมากมาย ผลกระทบทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้จากการปรับตัวเพียงเล็กน้อยของผู้คนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  นักกลยุทธ์มนักขายและนักการตลาดยุคใหม่จำเป็นต้องเปิดมุมมองของคุณให้กว้างไกลออกไป เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับตัวคุณและองค์กรของคุณในอนาคต วาดภาพอนาคตให้ชัดเจน นำทางสู่การสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน หลักสูตรนี้ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Adult Learning ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายที่ให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรม การตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความ เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที เรียนรู้วิธีคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) มองหาความหมายของ”อนาคต” เรียนรู้หลัก “คิด”และหลักการ “คาดการณ์” อนาคต รวมถึงวิธีการวาดภาพอนาคต “Futuristic Planning” และการฝึกทักษะการคาดการณ์อนาคต เพื่อการพัฒนาการขายและการตลาดองค์กร สร้างOrganization awareness และ เพื่อวางยุทธศาสตร์การตลาดอนาคต (Planning and Project management) เรียนรู้วิธีการพัฒนาองค์กรและการวางยุทธศาสตร์การบริหารงานขายและการวางกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มโอกาสของธุรกิจได้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจช่วยเหลือลูกค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการขาย และพนักงานมีความสุขในระหว่างกระบวนการขายมากกว่าที่จะคำนึงถึงแต่เพียงผลลัพธ์

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักคิดเชิงอนาคตเพื่อการพัฒนาองค์กร(Organization awareness) และ เพื่อวางยุทธศาสตร์ (Planning and Project management)
 • เพี่อสร้างให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้าทาย มุ่งมั่นที่จะบรรลุความสำเร็จ
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการวางกลยุทธ์เชิงอนาคตเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดและสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร ในรูปแบบต่างๆ จนสามารถเลือกใช้แนวคิดที่เหมาะสม เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานที่ตนรับผิดชอบ และทำงานร่วมกับแผนกต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจ และเกิดการเรียนรู้ในการที่จะนำระบบรายงานมาใช้ในการบริหารการขายเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารและการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์เพื่อพาองค์กรให้ยอดขายเติบโตอย่างยั่งยืน
 • เพื่อพัฒนาให้พนักงานฝ่ายขายและการตลาดสามารถสร้างคุณค่าของธุรกิจโดยการดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ที่สามารถนำไปต่อยอดการดำเนินการขององค์กรหรือหน่วยงานที่ตัวเองรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ

 

เนื้อหาการเรียนรู้

ส่วนที่ 1: การบริหารการขาย การตลาด และการวางกลยุทธ์เพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้าและรายได้ที่คาดหวัง

วันแรก

Understand Futuristic Thinking for Strategic Sales and Marketing Management (มองหาโอกาสจากตลาดอนาคต)

 • หลักการคิดและ การคาดการณ์ตลาดเชิงอนาคต เพื่อการวางยุทธศาสตร์การบริหารการขายและทีมขาย
 • วิธีการกำหนดวิสัยทัศน์, ภารกิจ และ การกำหนดเป้าหมายการขายและการตลาดของ

องค์กร (Futuristic Thinking for Strategic Sales & Marketing management)

 • รู้จักตลาดปัจจุบันของตนเองและตลาดอนาคต ผ่านกระบวนการเรียนรู้ Scenario Planning เพื่อเสาะหาว่าที่ลูกค้าสำหรับองค์กร (Future Target Market)
 • วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อการขาย และรายได้
 • การวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้าในตลาดปัจจุบันและอนาคตและควบคุมความเสี่ยงในอนาคต

Understand Selling and Revenue Management (ภาพรวมการขาย และ การบริหารรายได้)

 • การบริหารรายได้และส่วนประสมของตลาดเป้าหมาย (Revenue Mix Manipulation Management) เพื่อให้ได้ผลประกอบการดีที่สุด
 • เรียนรู้ การใช้ข้อมูลประวัติลูกค้า และ แนวทางการเก็บสถิติที่สำคัญ (Guest Profile & Guest statistic) เพื่อการบริหารรายได้ อาทิ Market Mix Manipulation, Sales Achievement Rates, ฐานข้อมูลลูกค้า Customer profile.

Strategic Sales & Marketing management on recession (การวางยุทธศาสตร์สู้วิกฤติ)

 • การวางกลยุทธ์การแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งด้วย Pay off Matrix and Ansoff matrix
 • ค้นหาศักยภาพการขายด้วย Business health Check และวิธีการกำหนดตลาดเป้าหมาย
 • กำหนดกระบวนการขายและกลยุทธ์การขายภายใต้ข้อจำกัดขององค์กร
 • เทคนิคการลดต้นทุนในการบริหารการขายแทนการตัดงบประมาณ

 

ส่วนที่ 2: ปฏิบัติการขายม การประชาสัมพันธ์ และการตลาด เชิงรุกเพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้าและรายได้ที่คาดหวัง

วันที่สอง

Selling plan (การเตรียมตัวและวางแผนการขาย)

 • การทำรายชื่อลูกค้า (Customer Name list) และการตรวจสอบคุณสมบัติของว่าที่ลูกค้า
 • แนวทางในการวางแผนการขาย

Selling & Marketing Technique (เปิดการขาย-การลงมือขาย)

 • การยื่นข้อเสนอและการชี้ให้เห็นประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 • การใช้คำถามจูงใจลูกค้า โดยอาศัยหลัก DISC Assessment (DISC for finding Customer’s Needs)

การปิดงานขายเพื่อสร้างความประทับใจ (Closing Deal Techniques)

 • การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า การนำเสนอการบริการชั้นหนึ่ง
 • แนวทางและวิธีการทำให้ลูกค้าเป้าหมายตัดสินใจซื้อสินค้า ( Buyer’s decision Model)

Handling the Key Account (บริหารลูกค้ารายใหญ่ที่คุณมีอยู่)

 • การให้ความสำคัญกับลูกค้าที่ดีที่สุดที่มีในมือ
 • วิธีการสร้างทีมงานดูแลลูกค้าพิเศษ
 • การออกแบบพิมพ์เขียวการขายและบริการเพื่อรับมือลูกค้าแต่ละกลุ่ม

PR & Marketing Technique (ประชาสัมพันธ์เพิ่มยอดขาย)

 • แนวทางและวิธีการสร้างคอนเทนต์และประชาสัมพันธ์เพื่อดึงลูกค้าเป้าหมายให้เข้ามาในร้านค้าOnline และ Offline ของคุณ (PR & Content Marketing)
 • อิทธิพลและผู้มีอิทธิพลต่อความคิดตัดสินใจซื้อในยุคปัจจุบัน
 • การสื่อสารการตลาดที่ทรงพลังเมื่อมีงบเท่าเดิมหรือน้อยลง
 • การวางแผนสื่อในภาวะปัจจุบัน
 • เรียนรู้ Public Relation & Content matrix Model เพื่อการเลือกใช้สื่อสมัยใหม่ ที่เหมาะสมในการสื่อสาร

กิจกรรมและWorkshop

กิจกรรมที่1 Sales Attitude Game

Inspiring Activities :  • ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เข้าใจถึงหัวใจของการบริหารการขายเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด อาทิ  Share & Steal,  ตำถามฉุกคิด , Take my side

กิจกรรมที่2 Sales  Talk about work

Inspiring Workshop :  แบ่งปันเรื่องราวปัญหาการขายที่เกิดขึ้นจริงในที่ทำงานและได้แก้ไขไปแล้วกับกลุ่ม เพื่อวิพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์ร่วมกัน และลงมือวางแผนกลยุทธ์การขายเพื่อให้เข้าใจถึงหัวใจของการบริหารการขายเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด

Business Model :  Pay Off Matrix, Ansoff Matrix, Revenue Stream, Marketing Mix manipulation Model และ framework ต่างๆที่ได้เรียนรู้

กิจกรรมที่ 3 Story Telling

Inspiring Workshop : ฝึกการเล่าเรื่องและการสื่อสารแบบ 5W1H  และ วางแผนการเลือกสื่อที่จะนำมาใช้ในการสื่อสารถึงลูกค้า

Business Model :  5W1H, PR & Content matrix


แนวทางการสอนและรูปแบบการเรียนรู้

ทฤษฎี 40% : ปฏิบัติ 60%

 • บรรยาย : ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
 • กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด : ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”
 • ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ : เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” ยิ่งขึ้น
 • การเสวนาตีความ : ฝึกวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการฝึกประสบการณ์ (Adult Learning & Experiential Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้มุมมองหลักคิดผ่านกิจกรรมกลุ่ม และเดี่ยว การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

 


ดาวน์โหลดไฟล์หลักสูตรฉบับเต็ม

>>> คลิ๊กที่นี่ <<<

 

 

Please follow and like us:
SHARE