โดย   ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ

วิทยากร,ที่ปรึกษาด้านงานBIM (Building Information Modeling) และอาจารย์มหาวิทยาลัย

วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy

 

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

ความสำเร็จขององค์กรในปัจจุบันเกิดจากที่องค์กรสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้ทันต่อการแข่งขันทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการพัฒนาตัวองค์กรเอง ปัจจุบันหลายองค์กรประสบกับปัญหาในการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆสำหรับนวัตกรรมในองค์กรตลอดจนรูปแบบการสื่อสารเพื่อการสร้างนวัตกรรมต่างๆ Design Thinking Method เป็นกระบวนการคิดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน ใช้การทำความเข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง โดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และนำเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากหลายคนมาร่วมสร้างไอเดีย และเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ  ที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้ Design Thinking Method พิสูจน์แล้วว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาองค์กรได้หลากหลายวัตถุประสงค์ มิใช่จำกัดแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวความคิดและความสำคัญของการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร

2) เพื่อเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมในองค์กรด้วยรูปแบบ Design Thinking ที่ปรับจาก                   Standford d.school

3) เพื่อทำ Workshop ระบบสมองเพื่อสร้างนวัตกรรมในองค์กร

4) เพื่อทำ Workshop พัฒนาต้นแบบงานหรือกระบวนการเพื่อสร้างนวัตกรรมในองค์กรให้ใช้ได้จริง

หัวข้อการฝึกอบรม

1) แนวความคิดและความสำคัญของการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร

2) การสร้างนวัตกรรมในองค์กรด้วยรูปแบบ Design Thinking ที่ปรับจาก Standford d.school

3) Workshop ระบบสมองเพื่อสร้างนวัตกรรมในองค์กร

4) Workshop พัฒนาต้นแบบงานหรือกระบวนการเพื่อสร้างนวัตกรรมในองค์กรให้ใช้ได้จริง

5) การนำเสนองาน

วิธีการฝึกอบรม             บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม       ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 30-40 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม      ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

Please follow and like us:
SHARE