Business photo created by senivpetro - www.freepik.com

หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จ หรือล้มเหลวนั้นมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน แต่ปัจจัยประการหนึ่งที่สำคัญมาก คือเรื่องของ “ความคิด” บ่อยครั้งที่เรามักจะพบว่าองค์กรของเราเฉื่อยชา การสื่อสารที่มีแต่ปัญหา หรือต่างคนต่างทำงานในหน้าที่ของตนเองเท่านั้น ขาดการมีส่วนร่วม ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบ หรือแม้แต่ขาดความผูกพันกับองค์กร ฯลฯ

แต่เมื่อพิจารณาลึกลงไปแล้ว ปัญหาเหล่านี้ มาจากการไม่ยอมรับความคิดเห็นแตกต่าง ๆ เพราะมุมมองความคิดที่แตกต่างกัน จึงทำให้คนเรานั้นมีวิถีในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันแต่ละคน  หากปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ยังถูกละเลย  จะมีผลให้สภาพการทำงานเฉื่อยชามากขึ้น  จนเกิดสภาพที่ชาชินและเป็นสิ่งปกติที่ยากแก่การพัฒนาองค์กรและยากแก่การพัฒนาตนเองของพนักงานด้วย

หลักสูตรนี้เป็นการอธิบายความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการมีมุมมองความคิดเชิงบวกกับการดำเนินชีวิตและการทำงาน เพื่อสร้างกับมุมมองความคิดที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างค่านิยมการคิดที่ปรารถนาดี ที่นำไปสู่การมีอารมณ์ความรู้สึกที่ดี การกระทำที่ดี ซึ่งสิ่งนี้จะนำมาซึ่งการทำงานที่ดี จนกลายเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และ ทีมที่มีประสิทธิผลสูงขององค์กรนั้น ๆ ต่อไป โดยการจัดการอบรมให้ความรู้ การถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้

 วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้และเข้าใจคำว่า “คิดบวก” และ สามารถปรับกระบวนทัศน์สู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้ และ เข้าใจ บทบาท หน้าที่ ของแต่ละบุคคล มองเห็นเป้าหมายขององค์กร และ เป้าหมายของตนเองในการดำเนินธุรกิจ และ การทำงาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้ กฎของการอยู่ร่วมกันในสังคม เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจเพื่อนร่วมงาน และ สามารถรู้ถึงคุณลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลได้
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเอาสิ่งที่ได้จาการฝึกอบรม และ ปฏิบัติด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ในปัจจุบัน และ ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
 5. เพื่อให้มีการสำรวจและวิเคราะห์ตนเองและหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการบริหารและกำหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองและหน่วยงานต่อไปในอนาคต
 6. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลอันจะนำไปสู่การร่วมมือกันต่อไปในอนาคต
 7. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เนื้อหาการอบรม

ส่วนที่1 กระบวนการของการคิดเชิงบวก มิติของการคิดบวกเชิงวิพากษ์และการเรียนรู้โดยเน้นการศึกษาปัญหา

 • ความหมายและความสำคัญในการคิดบวก
 • กระบวนการทำงานของสมองกับความคิด
 • การทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา
 • ความหมายของการคิด (Thinking Concept)
 • องค์ประกอบของการคิด
 • การเสริมสร้างการคิดในเชิงบวกและหลักการในการสร้างมุมมองความคิดที่เป็นบวก
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการคิดบวก และการควบคุมปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการคิดบวก เพื่อความสำเร็จในการบริหารตนเอง บริหารทีมงาน และบริหารผลลัพธ์ในการงาน
 • เรียนรู้กลยุทธ์การคิดเชิงบวกและมนุษยสัมพันธ์เชิงบวกเพื่อสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร
 • เรียนรู้ทฤษฎี 3 Tier Happiness และ Habit Loop เพื่อแปลงกลยุทธ์การคิดเชิงบวกสู่การทำงานอย่างมีความสุข

ส่วนที่2  การประยุกต์กระบวนการคิดเชิงบวกสู่การทำงาน

 • วิธีการแปลงกลยุทธ์การคิดเชิงบวกสู่การทำงานเป็นทีมอย่างเป็นรูปธรรม
  1. เข้าใจภาวการณ์กับพฤติกรรมของคนในที่ทำงาน
  2. เข้าใจลักษณะการทำงานของแต่ละบุคคลและความแตกต่าง
  3. เรียนรู้พฤติกรรมและอวัจนภาษา เพื่อเข้าใจความหมายที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังการสื่อสารระหว่างบุคคล
  4. เทคนิคการการฟังเพื่อเข้าถึงความรู้สึก ความต้องการ คุณค่า เจตนา
  5. ประยุกต์หลักการคิดเชิงบวกเข้ากับเทคนิคการทำงานร่วมกับคนที่แตกต่างและสร้างทีมที่ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
 • การเชื่อมโยงพลังความคิดบวกสู่การสร้างสมดุลและความสุขในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

Workshop

ฝึกการนำเอาความคิดในเชิงบวกมาใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มผู้เข้าอบรม

 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน
 • พนักงานทั่วไป ที่มีความเกี่ยวข้องกับงาน หรือผู้ที่สนใจ

ระยะเวลาของหลักสูตร

1 วัน (6ชม.)

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 50 : ปฏิบัติ 50

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 •  การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใข้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Please follow and like us:
SHARE