โดย วิทยากรประจำบริษัท

หลักการ/แนวคิด

ในยุคนี้ที่ทุกคนช่วงชิงลูกค้าทั้งOn ground และ On line ทำให้คู่แข่งของเราเพิ่มจำนวนขึ้นมากมาย ผลกระทบทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้จากการปรับตัวเพียงเล็กน้อยของผู้คนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  นักกลยุทธ์ นักขายและนักการตลาดยุคใหม่จำเป็นต้องเปิดมุมมองของคุณให้กว้างไกลออกไป และมีเทคนิคจิตวิทยาการการขายที่ทันสมัย  เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับตัวคุณและองค์กรของคุณสู่การสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน

หลักสูตรนี้ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Adult Learning ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายที่ให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรม การตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความ เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที เรียนรู้วิธีการทางจิตวิทยาเพื่อการขายอสังหาริมทรัพย์ และการฝึกทักษะการขายโดยอาศัยแนวคิดทางจิตวิทยา การวางกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มโอกาสของธุรกิจได้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจช่วยเหลือลูกค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการขาย และพนักงานมีความสุขในระหว่างกระบวนการขายมากกว่าที่จะคำนึงถึงแต่เพียงผลลัพธ์

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการเป็นนักขายที่นำเอาเทคนิคทางจิตวิทยามาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มคน และสถานการณ์
 • เพี่อสร้างให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้าทาย มุ่งมั่นที่จะบรรลุความสำเร็จ
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการวางกลยุทธ์การขายโดยอาศัยหลักจิตวิทยา ตลอดจนสามารถเลือกใช้วิธีการแนวคิดที่เหมาะสม เพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจ และเกิดการเรียนรู้ในการที่จะนำระบบรายงานมาใช้ในการบริหารการขายเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • เพื่อพัฒนาให้พนักงานฝ่ายขายและการตลาดสามารถสร้างคุณค่าของธุรกิจโดยการดึงคุณค่าของสินค้าศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ที่สามารถนำไปต่อยอดการดำเนินการขององค์กรหรือหน่วยงานที่ตัวเองรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ

เนื้อหาการเรียนรู้

ส่วนที่ 1: จิตวิทยาการขาย (มองหาโอกาส)

 • ปัจจัยภายในและนอกที่มีอิทธิพลต่อความคิดตัดสินใจซื้อในยุคปัจจุบัน
 • ทำไม…ต้องซื้อสินค้า?
 • เรียนรู้ Black Box theory (ทฤษฎีกล่องดำ) เพื่อค้นหาเหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่แอบซ่อนไว้ในใจของลูกค้า
 • เรียนรู้ Rubber Band Theory :จิตวิทยาว่าด้วยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
  • แรงจูงใจ
  • ความจำเป็นที่ต้องถูกตอบสนองทางอารมณ์
   • Fear ความกลัว
   • Vanity ความฟุ้งเฟ้อ
   • Desire for Gain ความปรารถนา
   • Security ความปลอดภัย
   • Love ความรัก
   • Personal pleasure ความสุขส่วนตัว
   • Desire to succeed ความสำเร็จ
   • Comfort ความสบาย
   • Prevent of Loss การป้องกันความสูญเสีย
   • Self-Preservation การดูแลตนเอง
  • การตระหนักรู้ถึงความจำเป็นที่ต้องซื้อสินค้า
   • Conscious Need Level
   • Preconscious Need Level
   • Unconscious Need Level
  • Value Migration คุณค่าที่เปลี่ยนไป
  • Value creation การออกแบบคุณค่าด้วยหลักการทางจิตวิทยา
   • ความคุ้มค่า คุณค่า และเลอค่าที่ลูกค้าแสวงหา
  • เทคนิคการขายสำหรับลูกค้าสี่ประเภท
   • Thinker Style
   • Intuition Style
   • Feeler Style
   • Sensor Style
  • จุดตัดสินใจ: ค้นหาและกระตุ้นการตัดสินใจของคนแต่ละกลุ่มด้วย
   • L-O-C-A-T-E Technique
   • FAB Selling Technique
   • S-E-L-L Sequence
  • ปิดการขายด้วย Trial Close Technique
  • ประยุกต์หลักจิตวิทยาเข้ากับเครื่องมือสื่อสารการตลาดยุคใหม่ และการเลือกใช้สื่อสมัยใหม่ที่ทรงพลัง เพื่อช่วยการปิดการขาย

Business Framework (บางส่วนที่นำมาใช้ประกอบการบรรยาย)

Buyer’s Decision Model

Influence On and Of Consumer Behavior

กิจกรรมและWorkshop

กิจกรรมที่1 Sales Attitude Game

Inspiring Activities :  • ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เข้าใจถึงหัวใจของการบริหารการขายเพื่อ  Share & Steal,  ตำถามฉุกคิด , Take my side

กิจกรรมที่2 Buyer decision

Inspiring Workshop :  แบ่งปันเรื่องราวปัญหาการขายที่เกิดขึ้นจริงในที่ทำงานและได้แก้ไขไปแล้วกับกลุ่ม เพื่อวิพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์ร่วมกัน ก่อนลงมือวางแผนการขายจริงเพื่อให้เข้าใจถึงหัวใจของการขายด้วยหลักจิตวิทยา

แนวทางการสอนและรูปแบบการเรียนรู้

ทฤษฎี 40% : ปฏิบัติ 60%

 • บรรยาย : ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
 • กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด : ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”
 • ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ : เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” ยิ่งขึ้น
 • การเสวนาตีความ : ฝึกวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้
 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการฝึกประสบการณ์ (Adult Learning & Experiential Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้มุมมองหลักคิดผ่านกิจกรรมกลุ่ม และเดี่ยว การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Please follow and like us:
SHARE