Business vector created by rawpixel.com - www.freepik.com

โดย

ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ     

วิทยากร, ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการพัฒนาหลักสูตร สถาบัน KCT Academy 

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

การตั้งคำถาม (Questioning) ทั่วไปคือการพูดเพื่อต้องการคำตอบ แต่สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการแล้วการใช้คำถามมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นเครื่องมือหลักสำคัญในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับทุกฝ่าย หากผู้บริหารสามารถตั้งคำถามและใช้คำถามที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่เหมาะสมแล้ว มิใช่เพียงการนำมาซึ่งคำตอบเท่านั้น ยังสามารถเพื่อวัตถุประสงค์หลายๆอย่างในการทำงาน อาทิเช่น การวิเคราะห์สถานการณ์ การกระตุ้นทีมงาน  การสร้างความสัมพันธ์ การฝึกสอนงาน การสร้างแรงบันดาลใจ การชี้นำไปสู่เป้าหมาย เป็นต้น  จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร “คำถามดี บรรลุงาน” ของสถาบัน KCT ออกแบบเพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงเทคนิคการใช้คำถามรูปแบบต่างๆ อย่างครบถ้วนมากที่สุด และถ่ายทอดด้วย Workshop สถานการณ์ต่างๆที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมเกิดทักษะการปฏิบัติพร้อมนำไปใช้ในงานจริงได้ทันที

    

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจพื้นฐานการตั้งคำถามและการใช้คำถาม
  2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถใช้เทคนิคการตั้งคำถามในการทำงาน ประสานงาน การวิเคราะห์ปัญหา การหาคำตอบในงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. การตั้งคำถามเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในทีมงานและการกระตุ้นทีมงาน
  4. การตั้งคำถามเพื่อการฝึกสอนงาน ให้คำปรึกษา สร้างแรงบันดาลใจ

 

หัวข้อการฝึกอบรม

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา
1 9:00-10:15 น. พื้นฐานการตั้งคำถามและการใช้คำถามแบบต่างๆ

เนื้อหาในส่วนแรกนี้เน้นเห็นภาพรวมและเทคนิค ที่สามารถใช้ในการตั้งคำถามและเปลี่ยนคำถามไปเป็นรูปแบบต่างๆได้อย่างไร

·       วัตถุประสงค์ต่างๆของการใช้คำถาม

·       พื้นฐานและความหมายของคำถาม

·       คำถามเปิด คำถามปิด 5W + 1 H และ Yes-No Question

·       คำถามเชิงบวก คำถามเชิงลบ อารมณ์ของคำถามรูปแบบต่างๆ

·       เทคนิคตั้งประโยคคำถามเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อน

·       การคั้งคำถามแบบให้ตัวเลือก

·       การระบุสิ่งที่ต้องการที่แท้จริงก่อนการตั้งคำถาม

Workshop #1 การใช้คำถามแบบต่างๆ

2 10:30-12:00 น. เทคนิคการตั้งคำถามในการทำงาน ประสานงาน การวิเคราะห์ปัญหา การหาคำตอบในงานอย่างมีประสิทธิภาพ

·       การใช้คำถามกับทีมงานและในการประชุม

·       การตั้งคำถามให้ชัดเจน

·       การใช้คำถามจัดการกับคนรูปแบบต่างๆในที่ประชุม

·       การใช้คำถามเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ในงาน

·       การใช้คำถามเพื่อหาเหตุผลของปัญหาและการใช้คำถามซ้ำประเด็นเพื่อทวนสอบ

·       การใช้คำถามทางอ้อม การใช้คำถามต่อเนื่อง

·       การใช้ความเงียบถามคำถาม

·       การใช้คำถามย้อนอดีตเพื่ออ้างอิง

·       การใช้คำถามเพื่อชี้นำและโน้มน้าวผู้ฟัง

·       การใช้คำถามเชิงกลยุทธ์

·       การสรุปประเด็นจากคำตอบ

Workshop #2 การใช้คำถามเพื่อการทำงาน

3 13:00-14.30 น. การตั้งคำถามเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในทีมงานและการกระตุ้นทีมงาน

·       ทัศนคติของการตั้งคำถามเพื่อความสัมพันธ์

·       การใช้คำถามเชื่อมสัมพันธ์ เปิดช่องการสื่อสาร

·       การตั้งคำถามเพื่อการสื่อถึงความเห็นอกเห็นใจ

·       การสื่อถึงความต้องการแบบทุติยภูมิ

·       การหลีกเลี่ยงการกล่าวโทษ

·       การใช้คำถามเพื่อปิดการขาย

·       คำถามเชิงทัศนคติ

·       การใช้คำถามจูงใจ กระตุ้นทีมงาน คำถามเชิงเป้าหมาย

Workshop #3 การใช้คำถามเพื่อสร้างสัมพันธ์

4 14:45-16:00 น. การตั้งคำถามเพื่อการฝึกสอนงาน ให้คำปรึกษา สร้างแรงบันดาลใจ

·       การตั้งคำถามเพื่อการฝึกสอนงาน

·       การตั้งคำถามเพื่อเพิ่มความกระจ่าง การตั้งคำถามให้ฝึกคิด

·       การตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมการทำงาน

·       การตั้งคำถามเพื่อจัดลำดับความสำคัญในงาน

·       การใช้คำถามจากหลักของ Bloom’s Taxonomy

·       การใช้คำถามเชิงประเมิน

·       การตั้งคำถามเชิงเหตุการณ์

·       การใช้ 3 คำถามหลักการ Golden Circle

·       การใช้คำถามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

Workshop #4 กรณีศึกษา

 

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  • ผู้บริหาร
  • ผู้จัดการ,หัวหน้างาน
  • ปฏิบัติงาน (จำนวนประมาณ 30 คน)

ระยะเวลาการฝึกอบรม

การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นจำนวน 1 วัน (09.00 น. – 16.00 น.) โดยการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม ความท้าทายหรือวาระที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน (ตามความเหมาะสม)

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 20 : ปฏิบัติ 80

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

  • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Please follow and like us:
SHARE