Background photo created by creativeart - www.freepik.com

ออกแบบหลักสูตรโดย

อาจารย์พีรณัฏฐ์  กาพย์กลอน (โค้ชแจ๊คกี้)

วิทยากร และที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมการจัดการทางธุรกิจ

 

ทำไม ? ต้อง Why-Why Analysis :

จากการทำงานเป็นวิทยากร และที่ปรึกษาให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำกว่าสิบห้าปีที่ผ่านมา พบว่าจุดอ่อนที่สำคัญขององค์กรไทยส่วนใหญคือ ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของบุคลากรระดับจัดการยังน่าเป็นห่วง ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร บางครั้งจากปัญหาเล็กน้อยวิเคราะห์และแก้ไขกันไม่ตรงจุดกลายเป็นปัญหาเรื้อรังบานปลายในระดับชาติ ส่งผลกระทบเชิงลบต่อองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาการหนักที่สุดที่พบมาคือ ไม่เข้าใจเลยว่าปัญหาคืออะไร มีกี่แบบ แต่ละแบบวิเคราะห์และแก้โดยใช้เครื่องมืออะไร อย่างไร

หลักสูตร “Why-Why Analysis เทคนิคการวิเคราะห์เจาะเกราะปัญหาเรื้องรังให้ถึงแก่น!” เป็นหลักสูตรที่ออกแบบพัฒนาขึ้น เพื่อตอบโจทย์ในการปิด Gap และยกระดับความรู้และทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาแบบเรื้อรัง (Chronic Problem) หรือปัญหาที่เกิดจากการออกแบบและควบคุมกระบวนการทำงานไม่ดีพอ ทำให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำซาก จำเจ ไม่มีทางออก เนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรกปูพื้นความเข้าใจที่สำคัญเกี่ยวกับปัญหาผู้เข้าอบรมจะเข้าใจภาพของปัญหาดีขึ้น ส่วนที่ 2 คือส่วนของกระบวนการวิเคราะห์ซึ่งลงลึกรายละเอียดขั้นตอนการวิเคราะห์แบบ Step by Step ส่วนที่ 3 คือการนำเอามาตรการจากส่วนที่ 2 มาวางแผนการปรับปรุง และจัดทำ Action Plan โดยทั้งสามส่วนนี้ที่ผ่านการสอนมากกว่า 50 รุ่น ทำให้เนื้อหากระชับชัดเจน ? ผู้ผ่านหลักสูตรนี้แล้วจะเห็นภาพปัญหาที่ชัดพร้อมการเลือกเครื่องมือมาวิเคราะห์จะถูกต้อง (ทั่วไปไม่มีที่ไหนสอน ต้องผ่านการทดลองทำบ่อยๆจึงจะทราบ) ซึ่งจะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีที่มาที่ไปชัดเจน

รายละเอียดโปรแกรมการเรียนรู้ตามระดับความลึก :

หลักสูตรพื้นฐาน (2 วัน) : มุ่งเน้นความเข้าใจทฤษฎี และหลักการฯ

 • โปรแกรมเรียนรู้ขนาดกระทัดรัด เน้นการเรียนรู้แบบ Activities Based Learning
 • สัดส่วน Activities : Lecture : Case Study & Practice : Coaching Assignment & Follow up เป็น 40:20:40:0
 • เพื่อประสิทธิผลของผู้เรียน จำกัดจำนวนผู้เรียนไว้ (Attendee per class) < 20 ท่าน
 • กลุ่มเป้าหมาย พนักงานทุกระดับ (แต่เหมาะที่สุดคือกลุ่มหัวหน้างาน หรือกลุ่มที่สามารถกลับไปปรับเปลี่ยน วิธีการ/กระบวนการทำงานแบบใหม่ได้)
 • รายละเอียดเนื้อหา โปรแกรมมีดังนี้ ;

 

 • Part 1 : ทำความรู้จักปัญหา
  • นิยามของปัญหา
  • จำแนกประเภทของปัญหาในบริบทต่างๆ
  • ความแตกต่างระหว่างปัญหาเรื้อรัง และปัญหาแบบครั้งคราว
  • ความเข้าใจที่สำคัญในการแก้ไขปัญหา

 

 • Part 2 : กระบวนการในการวิเคราะห์/แก้ไขปัญหา
  • กระบวนการแก้ไขปัญหา 7 ขั้นตอน
  • การระบุปัญหา
  • การศึกษา/สำรวจสภาพปัญหา
  • การจำแนกปัญหา
  • W/S #1 : Pareto Chart by Excel
  • การตั้งเป้าหมายปรับปรุง
  • เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุ
  • W/S #2 : Analytical Skill Pre-test
  • ข้อแตกต่างระหว่าง Why-Why กับแผนภูมิก้างปลา
  • การวิเคราะห์สาเหตุแบบ Why-Why คืออะไร ?
  • รูปแบบ/วิธีคิดแบบ Why-Why
  • สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนทำการวิเคราะห์
  • องค์ประกอบของทีมงานวิเคราะห์
  • ขั้นตอนการวิเคราะห์
  • การระบุปัญหา
  • W/S #3 : Problem Identification Practice
  • การตั้งคำถาม
  • W/S #4 : Ask & Answer Practice
  • วิธีการมอง/วิเคราะห์ปัญหาแบบ Why-Why
  • การวิเคราะห์จากสภาพที่ควรจะเป็น (ประสบการณ์)
  • การวิเคราะห์จากหลักการ/ทฤษฏี
  • ข้อควรระวังในการวิเคราะห์ Why-Why
  • การตรวจสอบย้อนกลับ
  • สรุปจุดสำคัญในการวิเคราะห์
  • เป้าหมายที่สำคัญของการวิเคราะห์ Why-Why
  • W/S #4 Analytical Process Practice

 

 • Part 3 : การวางแผนปรับปรุง/แก้ไขปัญหา
  • ความเชื่อมโยงระหว่างแผนงาน และ RCA
  • การกำหนดมาตรการแก้ไข
  • ข้อสังเกตที่ได้จากการวิเคราะห์
  • ตัวอย่างการกำหนดมาตรการแก้ไข
  • W/S # Countermeasure Setting Practice
  • ระดับของการปรับปรุง
  • มาตรการปรับปรุงที่มีประสิทธิผล
  • แผนการติดตามผลการปรับปรุง
  • ตัวอย่างแผนการปรับปรุงงาน

เมื่อผ่านหลักสูตรนี้แล้ว…สิ่งที่ผู้อบรมจะได้คือ…(ผลลัพธ์หลังการอบรม)

 1. เข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของแนวคิด และทักษะเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขปัญหา
 2. เข้าใจ และสามารถระบุนิยามรวมถึงที่มาของปัญหาที่ได้อย่างถูกต้อง
 3. เข้าใจ และสามารถอธิบายแนวทางการคัดเลือกเครื่องมือสำหรับแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับลักษณะของปัญหาแต่ละประเภท
 4. เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้หลักการเปรียบต่าง (Comparative Method)
 5. เข้าใจแนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิด และหลักการที่ถูกต้องไปใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อตอบโจทย์โครงการทางธุรกิจต่อไป

วิทยากร :

อาจารย์พีรณัฏฐ์  กาพย์กลอน (โค้ชแจ๊คกี้)

วิทยากร และที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมการจัดการทางธุรกิจ  ประสบการณ์ 15 ปี

กลุ่มเป้าหมาย :

หัวหน้างาน, ผู้จัดการ หรือผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

อุปกรณ์ประกอบการสัมมนา:

Flip Chart, Post-it Note, ปากกาเขียน White board

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 50 : ปฏิบัติ 50

บรรยาย                            ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                  วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
Please follow and like us:
SHARE