Business photo created by pressfoto - www.freepik.com

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

ในยุคของการแข่งขัน การสรรหาและการสัมภาษณ์งานเป็นบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้คนที่ตรงกับตำแหน่งและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับขอบเขตความรับผิดชอบของงาน ผู้สัมภาษณ์ควรให้ความสำคัญกับการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการสรรหาและการสัมภาษณ์ นอกจากนี้ไม่เพียงแต่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น หัวหน้างาน ผู้จัดการ รวมไปถึงผู้บริหารในทุกระดับชั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกทักษะการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ เพราะเป็นผู้ที่ตัดสินใจรับพนักงานในสังกัดโดยตรง เพื่อไม่ให้เกิดการลาออกเพราะไม่ตรงกับความเข้าใจตั้งแต่แรก

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะนำเสนอโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 15 ปี ที่พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์จริง และนำองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคที่สำคัญ มาส่งเสริมให้องค์กรมีความสามารถสร้างทีมขายที่สร้างผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการในการสรรหาและคัดเลือก ขั้นตอนและกระบวนการในการเตรียมตัวก่อนการสัมภาณ์
  การปฏิบัติโดยทั่วไปช่วงการสัมภาษณ์และหลังการสัมภาษณ์
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหมวดของคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานและสามารถแบ่งแยกประเภทของคำถามที่ใช้ใน
  การสัมภาษณ์งานได้
 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบต่างๆ เป็นกรอบในการดำเนินการสัมภาษณ์งาน
  เช่น STAR Technique, SOAR Interview เป็นต้น
 4. เพื่อให้ผู้เรียนสร้างรูปแบบการใช้คำถามสัมภาษณ์งานที่เหมาะสมกับพนักงานในระดับต่างๆ เช่น เด็กจบใหม่,
  ผู้มีประสบการณ์, หัวหน้างานหรือผู้บริหารงานระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูง
 5. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ สามารถตัดสินใจเลือกคนได้ถูก เหมาะสมและสอดคล้อง
  กับวัฒนธรรมองค์การ

วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล

ลักษณะของการอบรมเป็นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนฟังมีพื้นฐานความรู้ และการมีส่วนร่วม

หัวข้อการฝึกอบรม

 • วันที่1 การจ้างงานในภาวะวิกฤต จำนวน 6 ชั่วโมง

คำอธิบายเนื้อหาวิชา

 • รูปแบบการจ้างงานแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละเงื่อนไข ภายใต้สถานการณ์ Coronavirus Crisis
 • กลยุทธ์การจ้างงานในภาวะวิกฤต
 • กระบวนการคัดเลือกและการสรรหา
 • การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์
 • การปฏิบัติโดยทั่วไปในช่วงการสัมภาษณ์และหลังการสัมภาษณ์
 • หมวดคำถามในการสัมภาษณ์งานโดยทั่วไป
 • ประเภทคำถามในการสัมภาษณ์งาน ได้แก่ Traditional Question, Situational Question, Behavioral Question
 • เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบต่างๆ เช่น STAR Technique, SOAR Interview, CAR Interview

Workshop :    สร้างสถานการณ์ ฝึกปฏิบัติโดย แสดงบทบาทสมมติ (Role Play) และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน        

วันที่2 เทคนิคการสัมภาษณ์  จำนวน 6 ชั่วโมง

 • เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่จบใหม่
 • การประยุกต์ใช้โมเดล Management Skills ในการสัมภาษณ์งานผู้บริหารแต่ละระดับ
 • เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ หัวหน้างานและผู้จัดการระดับต้น
 • เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับกลาง
 • เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง
 • เทคนิคการสังเกตและการวิเคราะห์ผู้สมัคร
 • การประยุกต์ใช้ 9 BOX Talent Model Metrix เครื่องมือในการหาคนเก่ง ควรจะรับคนแบบไหนเข้าทำงานดีนะ?

Workshop :    ฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์ สร้างสถานการณ์ ฝึกปฏิบัติโดย แสดงบทบาทสมมติ (Role Play)  และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

พนักงานระดับปฏิบัติการ หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารในทุกๆสายงาย รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 30 คน

(เพื่อประสิทธิภาพการเรียนที่เข้มข้นคนเรียนไม่ควรเกิน 30 – 35 คน เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเฉพาะองค์กร)

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 30 : ปฏิบัติ 70

บรรยาย                             ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ   เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Please follow and like us:
SHARE