Business photo created by katemangostar - www.freepik.com

 ⁶ออกแบบหลักสูตรโดยKnowledge Castle Training

หลักการและแนวคิด

 แนวคิดของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรสมัยใหม่ (Modern Human Resource Management) เพื่อดึงจุดเด่นจากความหลากหลายของกำลังแรงงานมาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน(Competitive Advantage)ขององค์กร โดยในทางปฏิบัติองค์กรจะให้ความสำคัญกับความหลากหลายของกำลังแรงงาน ตั้งแต่การรับคนเข้าทำงาน (Recruitment) การเลื่อนขั้น (Promotion) การรักษาบุคลากร (Retention) และการจ่ายผลตอบแทนบุคลากร (Reward) โดยที่ผ่านมามีองค์กรระดับโลกเป็นจำนวนมากที่ถูกใช้เป็นกรณีศึกษา (Case Studies) ขององค์กรที่ประสบความสำเร็จจากการจัดการกับความหลากหลายนี้  อาทิเช่น IBM, Microsoft, Google, Shell เป็นต้น ซึ่งบริษัทเหล่านี้จำนวนมากได้มีการปรับโครงสร้างโดยใช้ประโยชน์จาก ความหลากหลายให้เป็นผู้ทำให้เกิดการเจริญเติบโตของธุรกิจ(Diversity as Business Growth Enabler) โดยเฉพาะการขยายกิจการในต่างประเทศและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยในบางบริษัทมีการตั้งตำแหน่ง CDO (Chief Diversity Officer) เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินกลยุทธ์การจัดการความหลากหลายนี้

การบริหารความหลากหลาย (Diversity Management) เป็นแนวคิดที่ผู้บริหารทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ และบริหารจัดการอย่างเหมาะสมด้วยเป้าหมายสำคัญ คือ การดึงเอาจุดแข็งของความหลากหลายของบุคลากรมาใช้ให้แป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร มิฉะนั้น นอกจากความหลากหลายจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรแล้วยังอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งและกลายเป็นจุดอ่อนขององค์กรได้ แต่ถ้าสามารถนำความหลากหลายในองค์กรมาจัดการอย่างเหมาะสมก็จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดี อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรต่อไปได้

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ การถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการความหลากหลายในองค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นแนวทางการจัดการความหลากหลายในองค์กร
 3. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองในการบริหารจัดการความหลากหลาย
 4. สามารถประยุกต์ใช้หลักการ และทักษะต่างๆของการบริหารจัดการความหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

หลักการบริหารจัดการในฐานะผู้จัดการที่ทรงประสิทธิผล

 • การกำหนดเป้าหมายเพื่อให้ผู้อื่นปฎิบัติตาม 
 • เริ่มต้นด้วยกลยุทธ์
 • เป้าหมายจากระดับบนลงล่างหรือล่างขึ้นบน
 • ลักษณะของเป้าหมายที่มีประสิทธิผล
 • การตั้งเป้าหมายของหน่วยงาน
 • การจัดลำดับความสำคัญ
 • เป้าหมายของคุณในฐานะผู้จัดการ
 • 4 ขั้นตอนสู่การบรรลุเป้าหมาย
 • การทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
 • การทบทวนหลังการปฎิบัติงาน

 

 • จ้างคนที่ดีที่สุด
 • การกำหนดความต้องการในงาน
 • การสรรหาผู้สมัครที่มีอนาคต
 • การสัมภาษณ์
 • การประเมินผู้สมัคร
 • การตัดสินใจและยื่นข้อเสนอ
 • อย่าลืมการปรับปรุงกระบวนการ

 

 • การรักษาคนที่ดีที่สุดไว้
 • การรักษาพนักงานที่ดี
 • ทำไมคนถึงอยู่กับองค์กรต่อไป
 • ทำไมคนถึงลาออกจากบริษัท
 • การรักษาพนักงานในแง่การตลาด
 • กลยุทธ์ทั่วไปในการรักษาพนักงาน
 • บทบาทของความสมดุลของงานและชีวิตส่วนตัว

 

 • การกระจายงานด้วยความมั่นใจ
 • ประโยชน์ของการกระจายงาน
 • สัญญาณเตือน
 • แนวทางในการกระจายงานอย่างมีประสิทธิผล
 • หลักในการกระจายงาน
 • การเตรียมการกระจายงาน
 • การมอบหมายงาน
 • การควบคุม การติดตาม และการให้ความเห็นป้อนกลับ(Feedbacck)
 • การทบทวนหลังการปฎิบัติงาน

 

 • การบริหารเวลา
 • การทำความเข้าใจว่าคุณใช้เวลาของคุณอย่างไร
 • ให้เป้าหมายของคุณชี้นำแนวทางของคุณ
 • การกำหนดเวลาของคุณ
 • ศัตรู 3 ประการของการบริหารเวลา “เราจะเอาชนะมันได้อย่างไร”

Work shop  

 • สร้างกระบวนการ ขั้นตอน และแนวทางการบริหารจัดการความหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม

 1. ผู้นำและผู้บริหารขององค์กร
 2. ผู้บริหารและบุคลากรในสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
 3. ผู้จัดการโครงการ (Project Management Leader) และหัวหน้าทีม (Team Leader)
 4. บุคลากรในระดับหัวหน้างาน

สถานที่อบรม

ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร

การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นจำนวน 2 วัน (09.00 น. – 16.00 น.) โดยการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม ความท้าทายหรือวาระที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน (ตามความเหมาะสม)

วิธีการดำเนินหลักสูตร

 1. เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละองค์กร เนื้อหาหลักสูตรจะได้รับการออกแบบให้เหมาะสมและตามความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร (Customized) โดยดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In House Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรมอย่างพร้อมเพรียง
 2. เน้นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง เพื่ออธิบายประมวลสรุปให้บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นเพียงพอในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป

แนวทางการสอนและรูปแบบการเรียนรู้

 ทฤษฎี 50% : ปฏิบัติ 50%

 • บรรยาย : ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
 • กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด : ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”
 • ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ : เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” ยิ่งขึ้น
 • การเสวนาตีความ : ฝึกวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้
 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการฝึกประสบการณ์ (Adult Learning & Experiential Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้มุมมองหลักคิดผ่านกิจกรรมกลุ่ม และเดี่ยว การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Please follow and like us:
SHARE