โดย วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy 

“ถ้าคนหนึ่งคนไม่สามารถออกคำสั่งให้คนร้อยคนทำตามได้ การสำรวจอวกาศ สงคราม และวงออร์เคสตรา ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน : Andrew Robertson

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

ความสามารถในการบริหารคนมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน บุคคลากรจึงควรเข้าใจในสามสิ่งที่เป็นความจำเป็นพื้นฐาน ได้แก่ การตระหนักรู้ตนบทบาทและศักยภาพตนเองอย่างลึกซึ้ง การคิดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันในตลาดระดับโลก การบริหารคนบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและทางความคิด ตลอดจนการสื่อสารเพื่อการนำทีมรูปแบบต่างๆ

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารอย่างสร้างสรรค์และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการกับปัญหาให้ทันท่วงที
  2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและที่รักที่จะเผชิญและจัดการกับการบริหาร
  3. ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกการคิดแก้ปัญหาและคิดกลยุทธ์ขับเคลื่อนคนและองค์กรสู่ระดับสากล

วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล

ลักษณะของการอบรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและกระบวนการจัดการกับปัญหา การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้ปัญหาถูกนำขึ้นมาแก้อย่างจริงจังในองค์กร ส่วน  Workshop จะทำให้ผู้อบรมเห็นภาพอย่างชัดเจนด้วย ฝึกปฏิบัติทักษะความคิดแก้ปัญหาคนเพื่อขับเคลื่อนองค์กร ในส่วนการติดตามผล วิทยากรจะใช้วิธีการให้ผู้อบรมกลับไปแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองและส่งข้อมูลให้วิทยากรประเมินหลังจากการฝึกอบรมแล้วประมาณ 3 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรด้วย)

หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้บริหารระดับต้นถึงระดับกลาง และผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารที่การทำงานเกียวข้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม

 Awareness Before Change

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา
1 9:00-10:30 น. การตระหนักรู้ตนเอง (Deep Self Awareness)

·        รู้จัก Global Mindset รู้จักทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างภาวะผู้นำในตัวเอง

·        ความท้าทายของการเป็นผู้นำ

·        ทำความรู้จักตนเอง การสร้างภาวะผู้นำในตัวเอง

·        การจัดการกับEgo และการพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกเปิดรับและถ่อมสุภาพ

·        การตั้งเป้าหมายใหม่เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัด และ Comfort Zone.

·        ผู้นำต้นแบบ และคุณลักษณะของผู้นำที่ประสพความสำเร็จ

Mini Workshop : Leadership Advice from the Role Model

2 10:40-12:00 น. ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและแรงจูงใจที่มีผลต่อคน

·        อิทธิพลของ Motivation ที่มีต่อผลการทำงาน

·        วิธีค้นหาแรงจูงใจ และวิธีการนำแรงจูงใจมาใช้ประโยชน์

·     สร้างทัศนคติที่พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง

·     วิธีฟื้นแรงจูงใจให้ตนเองเมื่อประสพความล้มเหลว

·     การบริหารเวลาให้สมดุลกับเป้าหมายส่วนตัวและองค์กร: Four Quadrant of Time management

Mini Workshop : Explore your Values ค้นหาคุณค่าและแรงจูงใจที่ซ้อนเร้นของเรา

3 13:00-14:30 น. หลักการนำและการเคลื่อนใจคน (Effectual Mobilizing Enabler):

·     ทำความเข้าใจผู้อื่นและวิธีจัดการกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมของลูกทีม

·     วิธีการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับ เจ้านาย เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง คู่ค้าและลูกค้า

Mini Workshop : Trusted Battery คุณเชื่อใจทีมของคุณแค่ไหน

4 14:45-16:00 น. หลักการนำและการเคลื่อนใจคน (Effectual Mobilizing Enabler) (ต่อ)

-หลักการใช้อำนาจ 5 ด้าน (J.R.P. French and B. Raven Theory)

-กลยุทธ์การสร้างอิทธิพล (Power Tactics: Stephen Robbins)

-หลักการสร้างศรัทธา (Merited Trust)

-หลักการสร้างบารมี (Epitomized Respectt)

·Wrap up เน้นย้ำ Self Awareness  Mindset ให้กับผู้อบรม

 

 

  

วิธีการฝึกอบรม                                      

บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 30  : ปฏิบัติ 70

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

  •  การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

 

Please follow and like us:
SHARE